Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Normativa aplicable

D'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordenança de l'administració electrònica del Consell Insular de Mallorca, la norma de posada en funcionament de la seu electrònica en determina els requisits, el funcionament i el contingut, així com els òrgans responsables de l'administració, la gestió i la coordinació, i resta publicada en la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca.

Altres normes que us poden interessar són:

Podeu consultar totes aquestes normes i altres que completen el marc normatiu de l'Administració electrònica en el Código de Administración Electrónica, editat pel BOE, i que podeu trobar en la pàgina del Web