Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuts del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics per a projectes de millora d'infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització
Tercera convocatòria d'ajuts per a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Subvencions al fons del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) 2022/2023. BDNS 647381
Tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la Ruta dels Fars (PEOPRF)
Ajudes individuals per a persones amb discapacitat
Cèdula d'habitabilitat
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Carta d'artesà
Contractació menor
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

04/07/2022 Nou Perfil de Contractant

El Consell de Mallorca ha dissenyat de bell nou l’apartat de la Seu Electrònica «Perfil de Contractant», com a espai que recopila tota la informació en matèria de contractació del Consell i dels organismes autònoms que en depenen.
A través d’aquest espai podeu, entre d’altres coses:

- Accedir als models de documents necessaris per presentar ofertes de contractes menors. 
- Consultar les ofertes de contractes menors que es publiquen en el tauler d’anuncis de cada entitat.
- Accedir a les licitacions dels òrgans de contractació del Consell i dels organismes autònoms que es publiquen a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

El podeu consultar en l’apartat Tramits i serveis > Perfil de Contractant.
 

Veure històric