Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Consell Insular de Mallorca és el responsable del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis i/o de la bústia de contacte, que es poden consultar al web. Les dades identificatives del responsable del tractament de les dades són les següents:

 • Entitat: Consell Insular de Mallorca
 • Domicili social: c. del Palau Reial, 1 (07001) Palma (Espanya)
 • Telèfon: 971 17 35 00
 • Adreça electrònica de contacte: dpd@conselldemallorca.net

GENERAL

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, RGPD i LOPDGDD, respectivament), el Consell Insular de Mallorca, us informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la vostra activitat.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Tal com estableix l'article 34.1 de la LOPDGDD, en relació amb l'article 37.1 del RGPD, i en el que fa referència a les administracions públiques, el Consell Insular de Mallorca ha dut a terme la designació d'una delegada de protecció de dades (DPD). A més, el nomenament d'aquesta DPD ha estat comunicat a l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), d'acord amb el que estipula l'article 34.3 de la LOPDGDD.

Les dades de contacte del DPD són:

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La finalitat del tractament de les dades correspon a cada una de les activitats de tractament que el Consell Insular de Mallorca fa, accessibles en el Registre d'Activitats d'aquest.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

De conformitat amb el que regula l'article 26 de la LOPDGDD, és lícit el tractament del Consell de les dades amb finalitats d'arxiu en interès públic, sempre complint amb la normativa vigent d'arxius i documentació.

LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

El tractament de les vostres dades es fa per al compliment d'obligacions legals per part del Consell Insular de Mallorca, per al compliment de missions fetes en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al Consell, així com quan la finalitat del tractament en requereixi el consentiment, que s'ha de prestar mitjançant una acció afirmativa clara. 

MESURES DE SEGURETAT

El Consell Insular de Mallorca ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació, tal com estableix l'art. 32 del RGPD, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar-ne, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, i garantir, així, la confidencialitat, integritat i disponibilitat d’aquestes. 

CESSIÓ DE DADES

El Consell Insular de Mallorca no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que ha de ser concedit en cada ocasió. Aquestes només són cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari, llevat que una obligació legal així ho empari. 

DRETS DE L'USUARI

Les persones interessades tenen dret a exercir els drets següents

 • Obtenir informació sobre si el Consell Insular de Mallorca està tractant les seves dades personals.
 • Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar en determinades circumstàncies:
  • La limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas només seran conservades pel Consell per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • L'oposició al tractament de les seves dades. En aquest cas, el Consell deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • El dret a la portabilitat. En el cas que es compleixin els requisits exigits per a l'exercici d'aquest dret.

La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, pot retirar-ne el consentiment, si escau, en els termes que estableix l’RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca.

COM PODEU EXERCIR ELS VOSTRES DRETS?

Per exercir-los podeu emplenar el procediment habilitat a la Seu Electrònica, disponible en l'enllaç Exercici de drets. També ho podeu fer enviant un correu a l'adreça electrònica dpd@conselldemallorca.net. Opcionalment, podeu acudir a l'autoritat de control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets.