Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

La Comissió de Transparència

La Comissió de Transparència és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca al qual correspon fer el seguiment del compliment del Codi de Bon Govern.

Javier de Juan Martín

Andreu Alcover Ordinas

Llorenç Galmés Verger

Guillem Balboa Buika

Oswaldo Cifre Bordoy

Magdalena Gelabert Horrach

Francisca Mora Veny

Pedro Bestard Martínez

Funcions

Exerceix les funcions que li assigna l’article 60 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca:

 • Fer el seguiment del compliment del Codi Ètic de Bon Govern per part de la Corporació.
 • Tenir cura que els principis i les especificacions del Codi s’incorporin en la normativa aplicable del Consell de Mallorca.
 • Requerir perquè compareguin davant aquesta Comissió els consellers executius o les conselleres executives, o els alts càrrecs que incompleixin el Codi ètic, amb l’objectiu que donin les explicacions oportunes sobre aquest incompliment.