INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

El Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de direcció i control de l'Agència.

Composició

Mercedes Garrido Rodríguez

Mauricio Rovira de Alós

Margalida Isabel Roig Catany

Miquel Àngel Coll Canyelles

Maria Francesca Servera Pascual

Pere Fuster Nadal

  • Pere Fuster Nadal
  • Conseller electe i portaveu suplent del Grup polític Més per Mallorca
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Artesania
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
   Membre titular de la Comissió Especial sobre la Diada de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 173 523
  • mes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 51.150,28 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de l'IRPF 2017
   Declaració de l'IRPF 2016
   Declaració de l'IRPF 2015

Iván Sevillano Miguel

Antoni Amengual Perelló

Juana Cristina Fiol Fluxà

Natalia Troya Isern

  • Natalia Troya Isern
  • Directora Insular de Seguretat Vial i Activitats Classificades
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca
  • Carrer del General Riera, 113 07010 Palma
  • territori@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 51.150,28 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de l'IRPF 2016

Toni Salas Roca

  • Toni Salas Roca
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Joan Sastre Coll

  • Joan Sastre Coll
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Joan Francesc Canyelles Garau

  • Joan Francesc Canyelles Garau
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Biel Ferrà Martorell

  • Biel Ferrà Martorell
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Maria Antònia Mulet Vich

  • Maria Antònia Mulet Vich
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Sebastià Sagreras Ballester

  • Sebastià Sagreras Ballester
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Francisco Martorell Canals

  • Francisco Martorell Canals
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Joan Carles Verd Cirer

  • Joan Carles Verd Cirer
  • Vocal sense vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears

Joan Morey Pizà

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents

Funcions

Correspon al Consell de Direcció l'exercici de les funcions de l'article 14 dels seus Estatuts.