INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

El Consell Executiu

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular integrat pel president del Consell, els vicepresidents i tots els consellers i les conselleres executives al qual correspon l'exercici de la funció executiva en relació amb les competències del Consell Insular, sens perjudici de les atribucions conferides a altres òrgans de govern.           

Miquel Ensenyat Riutort

Francesc Miralles Mascaró

Jesús Juan Jurado Seguí

Cosme Bonet Bonet

Mercedes Garrido Rodríguez

Margalida Puigserver Servera

Sandra Espeja Almajano

Juan Font Massot

Maria del Carmen Palomino Sánchez

Funcions

El Consell Executiu exerceix les funciones que se li assignen en:

Periodicitat de les sessions i acords

El Consell Executiu es reuneix setmanalment, el dimecres a les 10.00h, excepte si és festiu. En aquest cas, aquella setmana no es reunirà el Consell Executiu. Els mesos d'agost només es fan dues reunions: el segon i el quart dimecres.

Podeu consultar els acords adoptats pel Consell des de l'any 2015