Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

El Ple

El Ple del Consell Insular de Mallorca és l'òrgan col·legiat màxim del govern insular que, sota la presidència de la Presidència del Consell, està integrat per tots els consellers i les conselleres membres de la corporació.

Catalina Cladera Crespí

Andreu Alcover Ordinas

Javier de Juan Martín

Silvana González San Martín

Jaume Tortella Cànaves

Lorena Oliver Far

Andreu Serra Martínez

Maria Antònia Garcías Roig

Javier Pascuet de la Riva

Josep Lluís Colom Martínez

Llorenç Galmés Verger

Antonia Roca Bellinfante

Jeroni Salom Munar

Raquel Sánchez Collados

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Pedro Rosselló Cerdá

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Guillem Balboa Buika

Liniu Siquier Capó

Joan Llodrà Gayà

Beatriz Camiña Pinós

Oswaldo Cifre Bordoy

Margalida Isabel Roig Catany

Aurora Ribot Lacosta

Magdalena Gelabert Horrach

  • Magdalena Gelabert Horrach
  • Consellera electa i portaveu titular de Unides Podem
   Vicepresidenta segona de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Membre suplent de la Junta Rectora de l'Intitut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 173 562
  • podemmallorca@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 63.888,05 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2021
   Declaració de l'IRPF 2020
   Declaració de l'IRPF 2019
   Declaració de l'IRPF 2018

Iván Sevillano Miguel

Francisca Mora Veny

Isabel Febrer Gelabert

Pedro Bestard Martínez

  • Pedro Bestard Martínez
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox-Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Titular de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
  • grupvox@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 63.888,05 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2020
   Declaració de l'IRPF 2019
   Declaració de l'IRPF 2018

María Cristina Macías Jaume

Antonio Gaspar Gili Millán

Pedro Soler Cladera

Funcions

El Ple del Consell Insular exerceix les funcions següents:

 • la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears
 • la funció normativa
 • l'aprovació dels pressuposts
 • el control de l'acció de govern
 • l'elecció del president i la disposició del seu cessament
 • el control i la fiscalització dels òrgans de governi d'administració del consell insular
 • totes les funcions que li atorguen l'Estatut, les lleis del Parlament de les Illes Balears i les normes pròpies aprovades pel Consell Insular (article 17 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i article 33 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local

Periodicitat de les sessions

El règim de les sessions ordinàries és mensual, i es duen a terme el segon dijous de cada mes, a les 9.30 hores.

Si els dies proposats són inhàbils, el Ple té lloc el dijous hàbil següent.

Convocatòria i actes de les sessions

Podeu consultar les convocatòries de sessions de Ple al Tauler d'Anuncis dins l'àrea de Secretaria General. També podeu consultar l'arxiu de les actes del Ple, i des de l'1 de gener de 2017, les actes digitals.