INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

El Ple

El Ple del Consell Insular de Mallorca és l'òrgan col·legiat màxim del govern insular que, sota la presidència de la Presidència del Consell, està integrat per tots els consellers i les conselleres membres de la corporació.

Miquel Ensenyat Riutort

Jeroni Salom Munar

Catalina Cirer Adrover

Onofre Ferrer Riera

Catalina Soler Torres

Mauricio Rovira de Alós

Antoni Serra Comas

Joan Rotger Seguí

Coloma Terrasa Ventanyol

Maria Magdalena García Gual

Sebastián Sansó Bonet

Francesc Miralles Mascaró

Maria Francesca Servera Pascual

Lorena Oliver Far

Javier de Juan Martín

Maria del Carmen Palomino Sánchez

Miquel Àngel Coll Canyelles

Margalida Puigserver Servera

Juan Font Massot

Mercè Bujosa Estarellas

Pere Fuster Nadal

Marta Jordà Català

  • Marta Jordà Català
  • Consellera electa del Grup polític Més per Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 173 523
  • mes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 52.429,98 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats

Jesús Juan Jurado Seguí

Maria Roser García Borràs

Aurora Ribot Lacosta

Iván Sevillano Miguel

Antoni Pastor Cabrer

Francisca Mora Veny

Antoni Amengual Perelló

Catalina Serra Garcías

Juana Cristina Fiol Fluixà

Lucas Gálvez Garrido

Funcions

El Ple del Consell Insular exerceix les funcions següents:

 • la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears
 • la funció normativa
 • l'aprovació dels pressuposts
 • el control de l'acció de govern
 • l'elecció del president i la disposició del seu cessament
 • el control i la fiscalització de l'acció del president i del Consell Executiu, mitjançant la moció de censura al president, la votació sobre la qüestió de confiança que aquest plantegi i els debats, les preguntes, les interpel·lacions i les mocions sobre la seva actuació i altres que s'estableixin
 • totes les funcions que li atorguen l'Estatut, les lleis del Parlament de les Illes Balears i les normes pròpies aprovades pel Consell Insular (article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i article 22 de la Llei 7/1985, de 20 d'abril, reguladora de les bases de règim local) 

Periodicitat de les sessions

El règim de les sessions ordinàries és mensual, i es duen a terme el segon dijous de cada mes, a les 9.00 hores.

El Ple ordinari que correspon al mes d'agost es reuneix el darrer dijous del mes de juliol.

Si els dies proposats són inhàbils, el Ple té lloc el dijous hàbil següent.

Convocatòria i actes de les sessions

Aquí podeu consultar la darrera convocatòria, l'arxiu de les actes del Ple, i des de l'1 de gener de 2017, les actes digitals.