INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

La Comissió de Govern

La Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular que presideix la Presidència de la institució i la composició del qual ha de ser representativa del Ple. Tots els grups polítics representats en el Consell tenen dret a participar-hi.           

Miquel Ensenyat Riutort

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Catalina Soler Torres

Francesc Miralles Mascaró

Miquel Àngel Coll Canyelles

Juan Font Massot

Jesús Juan Jurado Seguí

Aurora Ribot Lacosta

Antoni Pastor Cabrer

Catalina Serra Garcías

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membre suplent

Funcions

Exerceix les competències que se li atribueixen en l'article 10 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i resol els recursos d'alçada interposats contra:

Periodicitat de les sessions

El règim de les sessions ordinàries és mensual i es duen a terme el segon dijous de cada mes, a les 8.30 hores.

La Comissió de Govern corresponent al mes d'agost té lloc el darrer dijous del mes de juliol.

Si els dies en què s'estableixen són inhàbils, la Comissió de Govern es reuneix el dijous hàbil següent.