INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

La Comissió de Govern

La Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular que presideix la Presidència de la institució i la composició del qual ha de ser representativa del Ple. Tots els grups polítics representats en el Consell tenen dret a participar-hi.           

Catalina Cladera Crespí

María Teresa Suárez Genovard

Andreu Alcover Ordinas

Llorenç Galmés Verger

Antonia Roca Bellinfante

Guillem Balboa Buika

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Beatriz Camiña Pinós

Aurora Ribot Lacosta

  • Aurora Ribot Lacosta
  • Consellera electa i portaveu suplent de Unides Podem
   Consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient
   Vicepresidenta segona del Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Titular de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 64.006,08 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Francisca Mora Veny

Pedro Bestard Martínez

  • Pedro Bestard Martínez
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox-Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Titular de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 60.859,46 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membre suplent

Funcions

Exerceix les competències que se li atribueixen en l'article 10 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i resol els recursos d'alçada interposats contra:

Periodicitat de les sessions

El règim de les sessions ordinàries és mensual i es duen a terme el segon dijous de cada mes, a les 9.15 hores.

La Comissió de Govern corresponent al mes d'agost té lloc el darrer dijous del mes de juliol.

Si els dies en què s'estableixen són inhàbils, la Comissió de Govern es reuneix el dijous hàbil següent.