Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

La Comissió de Govern

La Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular que presideix la Presidència de la institució i la composició del qual ha de ser representativa del Ple. Tots els grups polítics representats en el Consell tenen dret a participar-hi.           

Catalina Cladera Crespí

Javier de Juan Martín

Andreu Alcover Ordinas

Josep Lluís Colom Martínez

Llorenç Galmés Verger

Antonia Roca Bellinfante

Guillem Balboa Buika

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Margalida Isabel Roig Catany

Aurora Ribot Lacosta

Francisca Mora Veny

Pedro Bestard Martínez

Pedro Soler Cladera

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membre suplent

Funcions

Exerceix les atribucions que el president i el Ple li deleguin o li atribueixin les lleis i resol els recursos d’alçada interposats contra:

Periodicitat de les sessions

El règim de les sessions ordinàries és mensual i es duen a terme el segon dijous de cada mes, a les 9.15 hores.

La Comissió de Govern corresponent al mes d'agost té lloc el darrer dijous del mes de juliol.

Si els dies en què s'estableixen són inhàbils, la Comissió de Govern es reuneix el dijous hàbil següent.