INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus està constituïda pel president, els vicepresidents, si escau, i els portaveus dels grups polítics del Consell de Mallorca.
El president, mitjançant decret de dia 29 d’octubre de 2018, publicat al BOIB núm. 159 de dia 20 de desembre de 2018, ha delegat la presidència de la Junta en el conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència. En casos d’absència o malaltia el substitueix el conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports.       

Jesús Juan Jurado Seguí

Francesc Miralles Mascaró

Mauricio Rovira de Alós

Miquel Àngel Coll Canyelles

Mercè Bujosa Estarellas

Aurora Ribot Lacosta

Antoni Pastor Cabrer

Catalina Serra Garcías

Els grups polítics, en el moment de la seva constitució, han comunicat els consellers i les conselleres que tenen la condició de portaveu suplent.

Funcions

Són atribucions de la Junta de Portaveus:

  • Debatre i fer propostes sobre qualsevol assumpte relatiu al desenvolupament de les sessions plenàries, en particular, i procedimentals, en general.
  • Proposar mocions al Ple, quan les formalitza la totalitat dels seus membres.
  • Ser oïda amb caràcter previ a la formació definitiva i la tramesa als consellers de l'ordre del dia de totes les sessions plenàries, tret de les extraordinàries urgents.
  • Autoritzar genèricament les entitats i les associacions perquè puguin intervenir, amb veu, en el Ple quan es tracten assumptes del seu objecte social, de conformitat amb les regles contingudes en el títol IV del Reglament orgànic.
  • Establir la regulació i l'ordre dels debats especials que s'escaiguin

Periodicitat de les sessions

La Junta de Portaveus, la convoca la Presidència, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores, a iniciativa pròpia, a petició de dos grups polítics o a sol·licitud d'un terç del nombre de consellers.