INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

La Junta Rectora

És l'òrgan superior de govern i representació de l'Institut.

Jaume Albert Ramis Coll

Jesús Juan Jurado Seguí

Catalina Soler Torres

Miquel Àngel Coll Canyelles

Aurora Ribot Lacosta

Antoni Pastor Cabrer

Catalina Serra Garcías

  • Catalina Serra Garcías
  • Consellera electa i portaveu titular del Grup polític Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca
   Tel. 971 173 993
  • ciutadans@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.917,39 €

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membre suplent.

Funcions

Corresponen a la Junta Rectora les atribucions de l'article 11 dels seus Estatuts