Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

La Presidència

És l'òrgan que exerceix la representació ordinària de l'Institut.

Gaspar Oliver Juan

  • Gaspar Oliver Juan
  • President de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   President de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 54.471,72 €


Funcions

Exerceix les funcions de l'article 17 dels seus Estatuts.