INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • Organitzacio
  • Organigrama

Les Vicepresidències

Els vicepresidents o vicepresidentes supleixen el president o la presidenta i assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, tindran les funcions i competències que els delegui la Presidència. 

S'han delegat funcions en favor de la vicepresidència primera i de la vicepresidència segona.

vicepresidència primera

vicepresidència segona