INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • Organitzacio
 • Organigrama

Les Vicepresidències

Els vicepresidents o vicepresidentes supleixen el president o la presidenta i assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència, malaltia, imposibilitat física o altra causa legal.

A més, tindran les funcions i competències previstes en l'article 8 dels Estatuts i les que els delegui la Presidència. 

Vicepresidència primera

Vicepresidència segona

  • Magdalena Gelabert Horrach
  • Consellera electa i portaveu titular de Unides Podem
   Vicepresidenta segona de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Suplent de la Junta Rectora de l'Intitut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 173 562
  • podemmallorca@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 60.859,46 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017