Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Les Comissions Insulars

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

La Ponència Tècnica d'Artesania de Mallorca

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Es tracta d'un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d'aquesta institució en matèria d'urbanisme i ordenació del territori, tret de l'assignació expressa per disposició legal en favor d'altre òrgan o sense perjudici de l'assignació pel decrets d'organització de la Presidència del Consell Insular.

Es regeix pels articles 44, 45 i 46 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 de l'esmentat Reglament, integrats en el capítol III del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

Maria Antònia Garcías Roig

Lorena Oliver Far

Silvana González San Martín

Jaume Tortella Cànaves

Javier Pascuet de la Riva

Andreu Alcover Ordinas

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Guillem Balboa Buika

Joan Llodrà Gayà

Oswaldo Cifre Bordoy

Iván Sevillano Miguel

Isabel Febrer Gelabert

Antonio Gaspar Gili Millán

Pedro Soler Cladera

Luís Antonio Corral Juan

Francisca Coll Borràs

Joana Maria Servera Martínez

  • Joana Maria Servera Martínez
  • Assessora jurídica d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Jaume Munar Fullana

  • Jaume Munar Fullana
  • Secretari i vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents.

Ponència Tècnica

La Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme és l'òrgan consultiu i tècnic encarregat d'elaborar les propostes d'acord dels expedients que ha de resoldre la Comissió.

 

Composició

Luís Corral Juan, director de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Miquel Vadell Balaguer, vicedirector de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Xavier de Oleza Serra de Gayeta, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió.

Jaume Munar Fullana, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió.

Carolina Horrach Mora, tècnica del Consell Insular de Mallorca i vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió.

José Manuel Gómez González, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió.

Mariano Gual de Torrella Le Senne, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió.

Maria Inmaculada Salom Moll, vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació del Col·legi d’Arquitectes Superiors.

Pau Socias Morell, vocal de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació del Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Macià Blázquez Salom, vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació del Grup Balear d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa.

Guillem Xavier Pons Buades, vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació de la Societat d’Història Natural de les Balears.

Miguel Ángel Sagrera Clota , vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme nomenat per la Presidència de la Comissió d’entre persones de reconeguda trajectòria professional en els camps propis de l’àmbit de competència de la Ponència.

Francisca Cursach Pastor, vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, nomenat per la Presidència de la Comissió d’entre persones de reconeguda trajectòria professional en els camps propis de l’àmbit de competència de la Ponència.

Carmen Mayans Mas , tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal sense vot i secretaria de la  Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Rafael Rus Cortés, vocal sense vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme en representació de l’Administració General de l’Estat, designada per la Delegació del Govern a les Illes Balears, pertanyent al cos jurídic.

Jaime Fanals Rosselló, Vocal sense vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adscrita a la conselleria a la qual s’atribueixen les funcions reservades al Govern de les Illes Balears en matèria d’ordenació del territori.

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

És un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d'aquesta institució en matèria de patrimoni, tret de l'assignació expressa per disposició legal en favor d'un altre òrgan o sense perjudici de l'assignació pel decrets d'organització de la Presidència del Consell Insular.

Exerceix les funcions que li assigna l'article 49 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Es regeix pels articles 49 i 50 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96,97,98 i 99 del dit Reglament, integrats en el capítol III ("Funcionament i règim jurídic de les comissions insulars") del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Jaume Alzamora Riera

Silvana González San Martín

Maria Antònia Garcías Roig

Lorena Oliver Far

Javier Pascuet de la Riva

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Guillem Balboa Buika

Joan Llodrà Gayà

Margalida Isabel Roig Catany

Iván Sevillano Miguel

Francisca Mora Veny

María Cristina Macías Jaume

Pedro Soler Cladera

Francisca Coll Borràs

Luís Antonio Corral Juan

Juana Maria Servera Martínez

  • Juana Maria Servera Martínez
  • Assessora jurídica i vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric

Miguel Barceló Llompart

  • Miguel Barceló Llompart
  • Secretari de la Comissió Insular de Patrimoni Històric

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents.

Ponència Tècnica

La Ponència Tècnica de Patrimoni Històric és l'òrgan consultiu i tècnic encarregat d'elaborar les propostes d'acord dels expedients que ha de resoldre la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

 

Composició

Francisca Coll Borrás, directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric.

Josep Mallol Vicens, vicedirector de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric.

Francisca Cursach Pastor, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Antonio Lozano Ruiz, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Francesca Tugores Truyol, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Jaime Cardell Perelló, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Carolina Horrach Mora, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Maria del Carmen Dols Gallardo, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Guilem Tomàs Bosch, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears a Mallorca.

Luis Alfonso de León Piñeiro, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes Tècnics de Balears a Mallorca.

Jordi Hernández Gasch, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.

Josep Massot Tejedor, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

Francisca Jaen Pareja, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de la Societat Arqueològica Lul·liana.

Bartomeu Bestard Cladera, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de l'Ajuntament de Palma.

Júlia Roman Quetglas, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de la Universitat de les Illes Balears.

Joan Rotger Seguí, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, en representació dels municipis que compten amb la declaració d'un conjunt històric, jardí històric, lloc d'interès etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, designat per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

Francesc Vicens Gomila, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, en representació del Bisbat de Mallorca.

Miguel Barceló Llompart, Tècnic del Consell Insular de Mallorca i secretari de la Ponència Tècnica de Patrimoni. 

 

Correspon al conseller executiu o a la consellera executiva competent en artesania exercir, amb caràcter general, les competències que assumí el Consell Insular del Decret de la Comunitat Autònoma 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, tret que una norma en rang superior les atribueixi expressament a un altre òrgan del Consell. L’article 53 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix les atribucions que li corresponen.

Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’estudiar, avaluar i elaborar les propostes dels expedients que el conseller executiu o la consellera executiva competent en artesania ha de resoldre, es constitueix la Ponència Tècnica d’Artesania, els dictàmens de la qual són previs i preceptius.

Exerceix les funcions que li assigna l’article 54 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Es regeix pels articles 53, 54 i 55 de la secció tercera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 del dit reglament, integrats en el capítol III del títol III, el qual du per títol “Normes especials de funcionament del Consell de Mallorca”. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.
 

Composició

Marta Jordà Català, presidenta de la Ponència Tècnica d'Artesania.

Rosa Maria Cañameras Bernaldo, vicepresidenta de la Ponència Tècnica d'Artesania.

Bernat Oliver Font, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva.

Vicent Ramis Vidal, tècnic del Consell Insular de Mallorca i  vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva.

Joan Pere Català Roig, mestre artesà (ceramista) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o  la consellera executiva.

Miquel Àngel Benito Oliver, mestre artesà (perfumer)  i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o  la consellera executiva.

Francisca Moyà Vallés, mestra artesana (brodadora)  i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designada pel conseller executiu o  la consellera executiva.

Karina Valeria Cappato, mestra artesana (pintora) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designada pel conseller executiu o la consellera executiva.

Jordi Ribas Ros, mestre artesà (pastisser) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva.

José Trias Planas, mestre artesà (fuster) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva.

Damià Mulet Vanrell, representant de l'Escola de Disseny de les Illes Balears i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania.

Cristina Santandreu Riera, representant de l'Institut d'Innovació Empresarial i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania.

Neus Serra Cañellas, representant nomenat per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania.

Dolores María Torrero Ortiz, tècnica del Consell de Mallorca i Secretària de la Ponència Tècnica d'Artesania.