Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Les Comissions Insulars

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

La Ponència Tècnica d'Artesania de Mallorca

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Es tracta d’un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d’aquesta institució en matèria d’urbanisme i ordenació del territori, tret de l’assignació expressa per disposició legal en favor d’altre òrgan o sense perjudici de l’assignació pel decret d’organització de la Presidència del Consell Insular.

Es regeix pels articles 44, 45 i 46 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98, i 99 de l’esmentat Reglament, integrats en el capítol III (“Funcionament i règim jurídic de les comissions insulars”) del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

Fernando Rubio Aguiló

  • Fernando Rubio Aguiló
  • Conseller executiu de Territori, Mobilitat i Infraestructures
   President de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   President de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
   President del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Carrer del General Riera, 113. 07010 Palma
   Tel. 971 173 558
  • infraestructures@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.772,40 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Bartomeu Caldés Quetglas

  • Bartomeu Caldés Quetglas
  • Conseller electe del Partit Popular
   Vicepresident de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Dietes
   Indemnització per assistència al Ple ordinari: 1.544,96 €

    

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Bernat Vallori Mairata

  • Bernat Vallori Mairata
  • Conseller electe i portaveu suplent del Partit Popular
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Rafael Ángel Bosch Sans

  • Rafael Ángel Bosch Sans
  • Conseller electe del Partit Popular
   Conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 173 818
  • hisendaifunciopublica@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.772,40 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antònia Maria Portell Salas

  • Antònia Maria Portell Salas
  • Consellera electa del Partit Popular
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Catalina Cladera Crespí

  • Catalina Cladera Crespí
  • Consellera electa i portaveu titular del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.772,40 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Javier de Juan Martín

  • Javier de Juan Martín
  • Conseller electe i portaveu suplent del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joan Ferrer Ripoll

  • Joan Ferrer Ripoll
  • Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antonio Gaspar Gili Millán

  • Antonio Gaspar Gili Millán
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Parcial del 75%
   Retribució bruta anual (14 pagues): 50.079,30 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

David Gil de Paz

  • David Gil de Paz
  • Conseller electe i portaveu suplent de Vox Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joan Llodrà Gayà

  • Joan Llodrà Gayà
  • Conseller electe de Més per Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 28.761,97 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antoni Salas Roca

  • Antoni Salas Roca
  • Conseller electe i portaveu titular de El Pi-Proposta per les Illes
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Transparència
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.772,40 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Maria José Frau Marí

  • Maria José Frau Marí
  • Directora insular d’Urbanisme i Planejament Municipal
   Directora de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Directora de la Ponència tècnica d’Ordenació del Territori
   Vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal sense vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Carrer del General Riera, 113. 07010 Palma
   Tel. 971 219 889
  • territori@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joana Maria Servera Martínez

  • Joana Maria Servera Martínez
  • Assessora Jurídica i vocal sense vot de la Comissió Insular d'Ordenació del territori i Urbanisme
   Assessora Jurídica i vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni HistòricJaume Munar Fullana

  • Jaume Munar Fullana
  • Secretari i vocal sense vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i UrbanismeSuplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents.

Ponència Tècnica

La Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme és l'òrgan consultiu i tècnic encarregat d'elaborar les propostes d'acord dels expedients que ha de resoldre la Comissió.

Composició

Maria José Frau Marí, directora de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Jaime Fanals Rosselló, vicedirector de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Xavier de Oleza Serra de Gayeta, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió.

Jaume Munar Fullana, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió.

Carolina Horrach Mora, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió

José Manuel Gómez González, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió

Mariano Gual de Torrella Le Senne, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió

Maria Inmaculada Salom Moll, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació del Col·legi Col·legi Oficial d’Arquitectes Superiors

Pau Socias Morell, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Macià Blázquez Salom, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació Grup Balear d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa

Guillem Xavier Pons Buades, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació de la Societat d’Història Natural de les Balears

Catalina Rosa Terrassa Crespí, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme nomenat per la Presidència de la Comissió d’entre persones de reconeguda trajectòria professional en els camps propis de l’àmbit de competència de la Ponència

Ignacio Ferrer Coll, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, nomenat per la Presidència de la Comissió d’entre persones de reconeguda trajectòria professional en els camps propis de l’àmbit de competència de la Ponència

Rafael Rus Cortès, vocal amb veu i sense vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme en representació de l’Administració General de l’Estat, designada per la Delegació del Govern a les Illes Balears, pertanyent al cos jurídic
 

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

És un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d’aquesta institució en matèria de patrimoni, tret de l’assignació expressa per disposició legal en favor d’un altre òrgan o sense perjudici de l’assignació pel decrets d’organització de la Presidència del Consell Insular.
Exerceix les funcions que li assigna l’article 49 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca. En virtut de l'acord adoptat el 28 de juliol de 2023, la presidència exerceix determinades atribucions per delegació.

Es regeix pels articles 49 i 50 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96,97,98 i 99 del dit Reglament, integrats en el capítol III ("Funcionament i règim jurídic de les comissions insulars") del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

Antònia Roca Bellinfante

Margarita Serra Cabanellas

  • Margarita Serra Cabanellas
  • Consellera electa del Partit Popular
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vicepresidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 28.761,97 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Rafael Ángel Bosch Sans

  • Rafael Ángel Bosch Sans
  • Conseller electe del Partit Popular
   Conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 173 818
  • hisendaifunciopublica@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.772,40 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antònia Maria Portell Salas

  • Antònia Maria Portell Salas
  • Consellera electa del Partit Popular
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

María Bauzá Mascaró

  • María Bauzá Mascaró
  • Consellera electa del Partit Popular
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
   Membre titular de la Junta Rectora del l’Institut de l’Esport Hípic

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joan Ferrer Ripoll

  • Joan Ferrer Ripoll
  • Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Gabriel Alomar Garau

  • Gabriel Alomar Garau
  • Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Dietes
   Indemnització per assistència al Ple ordinari: 1.544,96 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Sofía Alonso Bigler

  • Sofía Alonso Bigler
  • Consellera electa del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

David Gil de Paz

  • David Gil de Paz
  • Conseller electe i portaveu suplent de Vox Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antonio Gaspar Gili Millán

  • Antonio Gaspar Gili Millán
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Parcial del 75%
   Retribució bruta anual (14 pagues): 50.079,30 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joan Llodrà Gayà

  • Joan Llodrà Gayà
  • Conseller electe de Més per Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 28.761,97 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Magdalena Vives Fernández

  • Magdalena Vives Fernández
  • Consellera electa i portaveu suplent de El Pi-Proposta per les Illes
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Maria José Frau Marí

  • Maria José Frau Marí
  • Directora insular d’Urbanisme i Planejament Municipal
   Directora de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Directora de la Ponència tècnica d’Ordenació del Territori
   Vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal sense vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Carrer del General Riera, 113. 07010 Palma
   Tel. 971 219 889
  • territori@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.523,94 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joana Maria Servera Martínez

  • Joana Maria Servera Martínez
  • Assessora Jurídica i vocal sense vot de la Comissió Insular d'Ordenació del territori i Urbanisme
   Assessora Jurídica i vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni HistòricMiquel Barceló Llompart

  • Miquel Barceló Llompart
  • Secretari de la Comissió Insular de Patrimoni HistòricSuplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents.

Ponència Tècnica

La Ponència Tècnica de Patrimoni Històric és l'òrgan consultiu i tècnic encarregat d'elaborar les propostes d'acord dels expedients que ha de resoldre la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

Composició 

Felipe Ramis Llabrés, vicedirector de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric.

Francisca Cursach Pastor, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Antonio Lozano Ruiz, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Francesca Tugores Truyol, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Jaime Cardell Perelló, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

María del Carmen Dols Gallardo, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Carolina Horrach Mora, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Francisco Javier Tugores Ferrá, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears.

Luis Alfonso de León Piñeiro, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes Tècnics de Balears.

Jorge José Argüello Menèndez (suplent), vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.

Josep Masot Tejedor, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

Francisca Jaen Pareja, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de la Societat Arqueològica Lul·liana.

Bartomeu Bestard Cladera, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de l'Ajuntament de Palma.

Júlia Roman Quetglas, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de la Universitat de les Illes Balears.

Joan Rotger Seguí, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, en representació dels municipis que compten amb la declaració d'un conjunt històric, jardí històric, lloc d'interès etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, designat per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

Francesc Vicens Gomila, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, en representació del Bisbat de Mallorca.

Miguel Barceló Llompart, Tècnic del Consell Insular de Mallorca i secretari de la Ponència Tècnica de Patrimoni. 
 

 

 

 

Correspon al conseller executiu o a la consellera executiva competent en artesania exercir, amb caràcter general, les competències que assumí el Consell Insular del Decret de la Comunitat Autònoma 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, tret que una norma en rang superior les atribueixi expressament a un altre òrgan del Consell. L’article 53 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix les atribucions que li corresponen.

Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’estudiar, avaluar i elaborar les propostes dels expedients que el conseller executiu o la consellera executiva competent en artesania ha de resoldre, es constitueix la Ponència Tècnica d’Artesania, els dictàmens de la qual són previs i preceptius.

Exerceix les funcions que li assigna l’article 54 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Es regeix pels articles 53, 54 i 55 de la secció tercera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 del dit reglament, integrats en el capítol III del títol III, el qual du per títol “Normes especials de funcionament del Consell de Mallorca”. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

 

Composició 

Pere Ferrer Oliver, President de la Ponència Tècnica d’Artesania

Àgueda Martorell Font, Tècnica del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva

Joan Pere Català Roig, Mestre artesà (ceramista) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva 

José Trias Planas, Mestre artesà (pastisser tradicional) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva

Nina Schinneck, Mestra artesana (joiera) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva 

Gregorio Vizcaino Vizcaino, Mestre artesà (selleter, esmolador i marroquiner) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva 

Joan Antoni Sunyer Monserrat, Mestre artesà (vidrier de forn) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Artesania designada pel conseller executiu o la consellera executiva

Clara Catalán Bernabé, Mestra artesana (gravadora estampadora) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva

Damià Mulet Vanrell, Representant de l’Escola d’Art i Superior Disseny de les Illes Balears i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Artesania

Cristina Santandreu Riera, Representant de l’Institut d’Innovació Empresarial i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Artesania

Dolores Torrero Ortiz, Tècnica del Consell de Mallorca i secretària de la Ponència Tècnica d’Artesania