Notificacions electròniques

El Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms, per complir la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que les notificacions s’han de fer preferentment per mitjans electrònics, utilitza la plataforma Notifica@, excepte pel que fa a les notificacions en matèria tributària, que es fan a través de la Carpeta fiscal.

Les notificacions electròniques emeses pel Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms s’envien a la Carpeta ciutadana.

Per verificar les notificacions i les comunicacions rebudes accediu aquí

Per a qualsevol dubte o incidència relacionada amb el servei de notificacions electròniques, contactau aquí