INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • Organització
  • Organigrama

Les unitats funcionals amb autonomia de gestió

Les unitats funcionals que la Presidència de l’IMAS determina disposen d’autonomia per gestionar els recursos econòmics que els pressuposts anuals li assignen, amb relació a la contractació de personal assistencial per suplir les absències de durada igual o inferior a tres dies, així com per aprovar l’expedient i contractar d’acord amb els llindars establerts en l’article 14 dels Estatuts.

 

Funcions

Disposen d’autonomia de gestió àmplia per aprovar l’expedient i contractar fins als límits de les quanties que disposi la legislació vigent per als contractes menors i per a tots els procediments oberts simplificats prevists en l’article 159 de la Llei de contractes del sector públic : 

  • la direcció de la Residència la Bonanova
  • la direcció de la Residència Llar dels Ancians

Disposen d’autonomia de gestió limitada per aprovar l’expedient i contractar fins als límits de les quanties que disposi la legislació vigent per als contractes menors i per als procediments oberts simplificats prevists en l’article 159.6 de la Llei de contractes del sector públic :

  • la direcció de la Residència de Felanitx
  • la direcció de la Residència Huialfàs
  • la direcció de la Residència i Centre de Dia Oms-Sant Miquel
  • la direcció de les llars del menor
  • la coordinació dels centres d’inclusió social 

En els casos de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o altra causa legal de les persones que es troben al capdavant de les unitats funcionals amb autonomia de gestió, n’assumiran les competències la Vicepresidència respectiva que en gestioni l’àmbit d’actuació.