Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • Organització
 • Organigrama

Les unitats funcionals amb autonomia de gestió

Les unitats funcionals que la Presidència de l’IMAS determina disposen d’autonomia per gestionar els recursos econòmics que els pressuposts anuals els assignen, amb relació a la contractació de personal assistencial per suplir les absències de durada igual o inferior a tres dies, així com per aprovar l’expedient i contractar d’acord amb els llindars establerts en l’article 14 dels Estatuts.

Funcions

Disposen d’autonomia de gestió àmplia per contractar personal assistencial per suplir les absències de durada igual o inferior a tres dies, així com per aprovar l’expedient i contractar fins als límits de les quanties que disposi la legislació vigent per als contractes menors i per a tots els procediments oberts simplificats prevists en l’article 159:

 • la direcció de la Residència la Bonanova
 • la direcció de la Residència Llar dels Ancians

Disposen d’autonomia de gestió limitada per contractar personal assistencial per suplir les absències de durada igual o inferior a tres dies, així com per aprovar l’expedient i contractar fins als límits de les quanties que disposi la legislació vigent per als contractes menors i per als procediments oberts simplificats prevists en l’article 159.6 de la Llei de contractes del sector públic:

 • la direcció de la Residència de Felanitx
 • la direcció de la Residència Huialfàs
 • la direcció de la Residència i Centre de Dia Oms-Sant Miquel
 • la direcció de les llars del menor
 • la coordinació dels centres d’inclusió social 
 • la direcció de la residència Miquel Mir
 • la direcció de la residència Son Caulelles

En els casos de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o altra causa legal de les persones que es troben al capdavant de les unitats funcionals amb autonomia de gestió, n’assumirà les competències la Vicepresidència respectiva que en gestioni l’àmbit d’actuació.