Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

La Direcció Gerència

És l'òrgan que dirigeix i impulsa l'activitat de l'Agència.

Bartomeu Tugores Truyol

  • Bartomeu Tugores Truyol
  • Director gerent de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
   Vocal sense vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 85.757,26 €


Funcions

Correspon a la Direcció Gerència, segons els Estatuts, exercir les funcions de l'article 19. 

Igualment exerceix les competències delegades per el decret de la Presidència de dia 17 de juliol de 2023, d'acord amb l'article 16.3 i les que li delegui el Consell de Direcció de l'Agència, d'acord amb l'article 14.2.