INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • Organització
  • Organigrama

La Gerència

El gerent és la persona titular del màxim òrgan de direcció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Jaume Català Sansó

Funcions

Corresponen a la Gerència les atribucions de l'article 10 dels Estatuts.

La presidència de l'Institut ha resolt el règim de suplències per als supòsits de vacant, d'absència o de malaltia, així com per als casos en què s'hagi declarat l'abstenció o la recusació.