Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • Organització
 • Organigrama

La Gerència

El gerent o la gerent és la persona titular del màxim òrgan de direcció ordinària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Enrique Izcue Capó

  • Enrique Izcue Capó

Funcions

Corresponen a la Gerència les atribucions de l'article 12.4 dels Estatuts.

La presidència de l'Institut ha resolt el règim de suplències per als supòsits de vacant, d'absència o de malaltia, així com per als casos en què s'hagi declarat l'abstenció o la recusació.