Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

La Presidència

És l'òrgan que exerceix la representació ordinària de l'Agència.

Fernando Rubio Aguiló

Funcions

Correspon a la Presidència l'exercici de les funcions de l'article 16 dels seus Estatuts.

També li correspon, per delegació, la signatura dels convenis de delegació de competències municipals en matèria de disciplina urbanística en favor del Consell Insular de Mallorca.