Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Constitució d'una borsa de l'especialitat Tècnic/a de grau mitjà d'Informàtica de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Especial d'Aparcaments Dissuasius de Mallorca (PADMa)
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei públic dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca
Ajuts per a inversions de millora de la competitivitat de l'artesania
Convocatòria del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània
Premis Mallorca de Creació Literària
Premis d'Artesania de Mallorca
Ajuts per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca
Ajuts a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

27/07/2021 Novetats en matèria de normativa i d’organització

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització que modifica parcialment les atribucions dels departaments de Presidència i de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2020).
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM

Veure històric