INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Les vicepresidències

Les persones que ocupen el càrrec de les vicepresidències substitueixen, per l'ordre en què han estat nomenades, la de la Presidència en la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, i també en els supòsits de vacant en la Presidència fins que prengui possessió del càrrec el nou president.         

Vicepresidència primera

Vicepresidència segona

  • Aurora Ribot Lacosta
  • Consellera electa i portaveu suplent de Unides Podem
   Consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient
   Vicepresidenta segona del Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Titular de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Carrer del General Riera, 111. 07010 Palma
   Tel. 971 173 709
   Fax 971 173 732
  • mediambient@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 64.006,08 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017