Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

Les vicepresidències

Les persones que ocupen el càrrec de les vicepresidències substitueixen, per l'ordre en què han estat nomenades, la de la Presidència en la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, i també en els supòsits de vacant en la Presidència fins que prengui possessió del càrrec el nou president.         

Vicepresidència primera

Vicepresidència segona