Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

El Ple

El Ple del Consell Insular de Mallorca és l'òrgan màxim de representació política dels ciutadans de l’illa, sota la presidència de la Presidència del Consell, està integrat per tots els consellers i les conselleres electes.

Catalina Cladera Crespí

Andreu Alcover Ordinas

Javier de Juan Martín

Silvana González San Martín

Jaume Tortella Cànaves

Lorena Oliver Far

Andreu Serra Martínez

Maria Antònia Garcías Roig

Javier Pascuet de la Riva

Josep Lluís Colom Martínez

Llorenç Galmés Verger

Antonia Roca Bellinfante

Jeroni Salom Munar

Raquel Sánchez Collados

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Pedro Rosselló Cerdá

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Guillem Balboa Buika

Catalina Siquier Capó

Joan Llodrà Gayà

Oswaldo Cifre Bordoy

Margalida Isabel Roig Catany

Ángel Hoyos Vich

Aurora Ribot Lacosta

Magdalena Gelabert Horrach

Iván Sevillano Miguel

Francisca Mora Veny

Isabel Febrer Gelabert

Pedro Bestard Martínez

María Cristina Macías Jaume

Antonio Gaspar Gili Millán

Pedro Soler Cladera

Funcions

El Ple del Consell Insular exerceix les funcions següents:

 • la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears
 • la funció normativa
 • l'aprovació dels pressuposts
 • el control de l’acció de govern del consell executiu
 • l'elecció del president i la disposició del seu cessament
 • el control i la fiscalització de l’acció del president i del consell executiu, mitjançant la moció de censura al president, la votació sobre la qüestió de confiança que aquest plantegi i els debats, les preguntes, les interpel·lacions i les mocions sobre la seva actuació i altres que s’estableixin
 • les funcions que li atorga article 17 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars

Periodicitat de les sessions

El règim de les sessions ordinàries és mensual, i es duen a terme el segon dijous de cada mes, a les 9.30 hores.

El Ple corresponent al mes d’agost té lloc el darrer dijous del mes de juliol.

Si els dies en que s'estableixen són inhàbils, el Ple es reuneix el dijous hàbil següent.

Convocatòria i actes de les sessions

Podeu consultar les convocatòries de les sessions de Ple al Tauler d'Anuncis. També podeu consultar l'arxiu de les actes del Ple, i des de l'1 de gener de 2017, les actes digitals.