Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Els departaments

Els departaments del Consell Insular de Mallorca són els òrgans en què s'organitza la institució i que es corresponen amb els diferents sectors de la seva activitat administrativa.

Cada departament està dirigit per un conseller executiu o una consellera executiva, a qui corresponen les funcions següents:

Els departaments, per exercir les funcions, s'estructuren en els òrgans directius següents:

 • La Secretaria Tècnica, òrgan directiu per gestionar, sota l'autoritat del conseller o la consellera respectiva, els serveis comuns de què es tracta i a la qual corresponen les funcions que s'estableixen en l'article 43 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.
 • Les direccions insulars, òrgans directius per gestionar, sota l'autoritat del conseller o la consellera respectiva, àrees funcionalment homogènies i a les quals corresponen les funcions que es determinen en l'article 42 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Actualment els departaments són:

Departament de Cultura i Patrimoni 

Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports

Departament de Presidència 

Departament d'Hisenda i Funció Pública 

Departament de Benestar Social

Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures 

Departament de Turisme

Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

 

Consellera

Secretaria tècnica

Direcció Insular de Cultura

Direcció Insular d'Artesania

Direcció Insular de Patrimoni

Funcions

Les funcions de l’activitat administrativa que correspon al Departament de Cultura i patrimoni s’estructuren internament de la següent manera:

-    Activitats artístiques i culturals; foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades; museus, arxius i biblioteques; conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions semblants d'àmbit insular; gestió del dipòsit legal de llibres; gestió la col·lecció museogràfica propietat del Consell Insular. 
-    Patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic; gestió del Registre Insular de béns d’Interès cultural; gestió del catàleg Insular del Patrimoni Històric; administració i gestió d’instal·lacions de suport a les tasques de conservació, restauració, foment i investigació de béns que pertanyen al patrimoni històric de Mallorca. 
-    Planificació i execució de programes de normalització i dinamització lingüística. 
-    Fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes i crear canals per a comercialitzar l'artesania.
 

Centres adscrits al Departament:

 • Museu Krekovic
 • Centre Cultural la Misericòrdia
 • Monestir de Bellpuig
 • Museu de Mallorca

Entitats adscrites a aquest Departament:

 • La Fundació Teatre Principal de Palma
 • La Fundació Mallorca Literària
 • El Consorci Museu Marítim de Mallorca

També hi està adscrit:

 • Consell Escolar de Mallorca

 

Conseller

  • Pedro Bestard Martínez
  • Conseller electe de Vox Mallorca
   Conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
   Vicepresident segon
   Vicepresident de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Vicepresident de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Carrer del General Riera, 111. 07010 Palma
   Tel. 971 173 870
  • mediambient@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 70.565,64 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats
   Agenda pública

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Medi Ambient

Direcció Insular de Caça

Direcció Insular de Residus

Direcció Insular d'Esports

Funcions

Les funcions de l’activitat administrativa que correspon al Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, s’estructuren internament de la següent manera:

-    Foment, administració i conservació del medi natural, rural i marí; planificació forestal relativa a les finques del Consell Insular; gestió del tractament de l'aigua i de les aigües residuals en l'àmbit de les competències del Consell Insular; gestió dels espais naturals i finques públiques del Consell Insular; cogestió del Parc Natural de sa Dragonera; planificació i execució de programes d'educació ambiental i voluntariat ambiental; proposició de mesures i actuacions encaminades al desenvolupament sostenible i al respecte vers el medi ambient; planificació i execució dels programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient; planificació, creació i gestió de les rutes senderistes i refugis de muntanya; assistència als ajuntament de Mallorca en matèria de catalogació de camins; gestió de taller de mestres d'aixa i les embarcacions tradicionals de navegació a vela; execució de les activitats derivades de la legislació de protecció del medi nocturn de les Illes Balears; coordinació de les actuacions del Consell Insular relacionades amb projectes europeus així com la gestió de l'Associació Internacional de la Xarxa Europea de la Pedra en Sec.
-    Tramitació dels expedients d'expropiació forçosa.
-    Desenvolupament d’actuacions derivades del desplegament de la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes. 
-    Planificació i gestió de residus no perillosos de Mallorca, de conformitat amb els plans directors sectorials en matèria de residus. 
-    Regulació, la vigilància i l'aprofitament dels recursos cinegètics. 
-    Planificació, ordre , coordinació i gestió d’actuacions en matèria esportiva. 
-    Desplegament d’una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a cobrir les necessitats esportives; donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria esportiva; fomentar i promoure les activitats esportives; gestionar les competències en matèria de medicina esportiva.

Centres adscrits al Departament:

 • Parc Natural de sa Dragonera
 • Les finques públiques pròpies, així com les de gestió pública, tret del Centre d'Interpretació de la Serra de Tramuntana ubicat a Raixa, el qual resta adscrit al Departament de Presidència
 • Els refugis de la Ruta de la Pedra en Sec
 • Poliesportiu Sant Ferran
 • La Balear

Entitat adscrita al Departament:

 • Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

Conseller

Secretaria Tècnica de Presidència

Direcció Insular de Coordinació

Direcció Insular de Projectes Estratègics i Relacions Institucionals

Direcció Insular de Modernització, Transparència i Innovació

Direcció Insular de Comunicació

Direcció Insular de Promoció Sociocultural

Direcció Insular de Joventut i Participació

Direcció Insular de Famílies

Direcció Insular de Serra de Tramuntana

Funcions

Les funcions de l’activitat administrativa que correspon al Departament de Presidència, s’estructuren internament de la següent manera:
-    Implementació, impuls, coordinació executiva i seguiment dels plans i programes estratègics del Consell Insular de Mallorca així com dels projectes que per la seva transversalitat interdepartamental o estratègica la Presidència o el Consell Executiu encarreguin expressament al Departament de Presidència; coordinació interdepartamental; impuls de l'aplicació del Reglament d'honors i distincions; promoció, potenciació i coordinació de les commemoracions i els esdeveniments d'àmbit insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania; promoció i gestió de les actuacions relatives a la recuperació o rehabilitació de l'edifici es Sindicat de Felanitx. 
-    Relacions generals entre el Consell Insular i la resta de institucions públiques de les Illes Balears i de l'Estat espanyol; implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució representativa i de govern de Mallorca; organitzar i donar suport a determinades activitats de caire institucional.
-    Coordinació de la política del Consell Insular en matèria de transparència de la seva activitat pública; promoció i implantació de projectes estratègics de modernització i d'innovació tecnològica i de transformació digital de la institució, i connectar-los en el marc transversal de Mallorca i proveir d'aplicacions informàtiques els departaments; provisió del material informàtic necessari a les diverses àrees del Consell Insular, excepte el que correspongui al servei d'assistència tècnica als ajuntaments. 
-    Gestió, dotació de la infraestructura de comunicacions de veu i dades, excepte les relatives a les telecomunicacions del centre de comandament avançat de Bombers; suport a usuaris del sistema; coordinació de la implantació del Projecte Smart Island Mallorca; coordinació de les polítiques i accions necessàries per assegurar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals i de l'Esquema Nacional de Seguretat. 
-    Coordinació, disseny i anàlisi de l'estratègia de comunicació del Consell Insular de Mallorca; gestió i coordinació de la relació amb els mitjans de comunicació. 
-    Contribució a la construcció de la identitat de la Institució mitjançant l'organització d'accions comunicatives com actes i esdeveniments; gestió i coordinació de la publicació de la informació institucional als mitjans de comunicació. Impuls de les polítiques d'igualtat per combatre les desigualtats, les discriminacions i les violències masclistes; l'impuls de les actuacions adreçades a aconseguir la igualtat real entre dones i homes i el respecte a la diversitat, des d'una visió transversal i coordinada amb la resta de departaments del Consell Insular; desplegament de la Llei 8/2016, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia; desplegament de la Llei 11/2016 d'Igualtat de dones i homes, per aconseguir la igualtat real, prevenir les violències masclistes i garantir els serveis d'acompanyament i recuperació a per a les dones que han patit violències masclistes; lideratge amb tots els ajuntaments de l'illa l'impuls i desenvolupament del Pla estratègic d'igualtat de Mallorca. 
-    Promoció, organització i foment de les activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l'associacionisme. 
-    Coordinació del desenvolupament del programa Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 
-    Donar suport a entitats locals en matèria de joventut i associacions juvenils o prestadores de serveis a la joventut; dur a terme la regulació, inspecció i control de les escoles de formació de temps lliure infantil i juvenil, i també de les instal·lacions, les entitats, el centres i els serveis per a la joventut. 
-    Organitzar activitats de lleure educatiu per a infants i joves de Mallorca. 
-    Proposar l'ordenació de polítiques, plans i programes destinats a joventut. 
-    Oferir formació als professionals de joventut a l'illa de Mallorca. 
-    Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana; fomentar la participació ciutadana per propiciar un model participatiu de democràcia dins de la lògica representativa, i impulsar plans, programes i projectes de foment de la participació ciutadana a l'illa de Mallorca. 
Tot des de un punt de vista transversal per tal de protegir tant a les dones com a tot l'àmbit familiar que es pugui veure afectat: fills, pares i/o persones dependents. 
-    Afavorir polítiques de conciliació on tots els membres dels diferents tipus de famílies juguin un paper protagonista de coresponsabilitat. Totes les altres matèries que no estiguin atribuïdes expressament a altre departament.
 

Centres adscrits al Departament:

 • Centre Sociocultural de Manacor
 • Centre Sociocultural d'Inca
 • Centre d'Informació de la Dona
 • Casal Ariadna
 • Centre Alcanada
 • Centre d'Interpretació de la Serra de Tramuntana ubicat a Raixa
 • Es Sindicat de Felanitx

Entitat adscrita al Departament

 • Consorci Serra Tramuntana Patrimoni Mundial

Conseller

Secretaria Tècnica d'Hisenda i Funció Pública

Direcció Insular d’Emergències

Direcció Insular de Función Pública

Direcció Insular d’Hisenda i Pressuposts

Funcions

Les funcions de l’activitat administrativa que correspon al Departament d’Hisenda i Funció Pública, s’estructuren internament de la següent manera:

-    Coordinació del procés de preparació i formació dels pressuposts del Consell Insular; coordinació de l'execució i el control dels pressuposts del Consell Insular; programació i gestió en l'ordre econòmic financer dels recursos del Consell Insular, que inclou la gestió, inspecció, liquidació, recaptació i resolució de reclamacions en relació amb els ingressos públics de l'Administració insular, l'elaboració dels informes econòmics sobre la gestió financera de la hisenda insular. 
-    Ordenar els pagaments de l'entitat. 
-    Autoritzar la cessió de crèdits. 
-    Constituir, cancel·lar totalment i parcialment, i qualsevol altra operació relativa a la consignació del Consell Insular en la Caixa General de Dipòsits de l'Estat, a efectes d'expropiacions o qualsevol altra finalitat, així com emetre canvi de titular o beneficiari dels dipòsits que es cancel·lin. 
-    Serveis generals, projectes d'obres i eficiència energètica. 
-    Coordinació de la seguretat de tots els edificis i les instal·lacions del Consell Insular, servei de majordomia, custòdia i missatgeria, i manteniment dels edificis i la maquinària, i la neteja de les instal·lacions i les oficines, així com la gestió de la contractació tota classe d'assegurances amb relació a tots els béns que formen part del patrimoni del Consell; inversions i obres de reforma en tots els edificis, centres i dependències propis. 
-    Gestió dels serveis generals del Consell Insular no atribuïts expressament a un altre departament. 
-    Impuls i execució de les polítiques d'eficiència energètica dels edificis i instal·lacions del Consell Insular; competències en matèria de patrimoni, excepte la gestió de la col·lecció museogràfica propietat del Consell Insular. 
-    Inici, ordenació i instrucció dels expedients de responsabilitat patrimonial, excepte els atribuïts específicament a un altre departament. 
-    Planificació, direcció, coordinació i execució de la política de personal del Consell Insular i gestió de l'Escola Mallorquina d'Administració Pública (EMAP). 
-    Gestió dels serveis de protecció civil, prevenció i extinció d'incendis i salvament així com la dotació i gestió de les infraestructures de telecomunicacions del centre de comandament avançat de Bombers.

 

Centre adscrit a aquest Departament:

 • Parcs de bombers

Conseller

Direcció Insular de Serveis Socials, Infància i Família

  • Apol·lònia Isabel Socias Socias
  • Directora insular de Serveis Socials, Infància i Família
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

  • Carrer del General Riera, 67. 07010 Palma
   Tel. 971 014 598
  • presidencia@imas.conselldemallorca
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Direcció Insular de Centres i Programes d’Atenció Integral a la Infància i Adolescència

  • Magdalena Ramis Perelló
  • Directora insular de Centres i Programes d’Atenció Integral a la Infància i Adolescència
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

  • Carrer del General Riera, 67. 07010 Palma
   Tel. 971 014 598
  • presidencia@imas.conselldemallorca
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària

Direcció Insular d’Atenció Comunitària i Promoció de l’Autonomia Personal

  • Catalina Maria Mascaró Bestard
  • Directora insular d’Atenció Comunitària i Promoció de l’Autonomia Personal
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

  • Carrer del General Riera, 115. 07010 Palma
   Tel. 971 014 126
  • mmari@imas.conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Direcció insular d’Inclusió Social

Funcions

Les funcions de l’activitat administrativa que correspon al Departament de Benestar Social, s’estructuren internament de la següent manera:

-    Coordinació de les actuacions en matèria de serveis socials. 
-    Planificació, ordenació i gestió de les actuacions en matèria de serveis socials; detecció de les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per poder abordar-les; desenvolupament comunitari i integració. 
-    Desenvolupament de les polítiques de protecció i atenció a persones dependents i a persones amb discapacitat. 
-    Desplegament d'una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats socials; desplegament de polítiques d'atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social; complements de la seguretat social no contributiva; voluntariat social; impuls i coordinació de totes les iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social que puguin incidir en el benestar de la població. 
-    Polítiques de protecció i atenció a les persones menors. Suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria d'activitats socials
 

Entitat adscrita al Departament:

 • Institut Mallorquí d'Afers Socials

 

Conseller

Secretaria tècnica

Direcció Insular de Territori i Paisatge

Direcció Insular d’Urbanisme i Planejament Municipal

  • Maria José Frau Marí
  • Directora insular d’Urbanisme i Planejament Municipal
   Directora de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Directora de la Ponència tècnica d’Ordenació del Territori
   Vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal sense vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Carrer del General Riera, 113. 07010 Palma
   Tel. 971 219 889
  • territori@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Director insular d’Infraestructures i d'Inspecció Tècnica de Vehicles

Direcció Insular Mobilitat i d’Activitats

Funcions

Les funcions de l’activitat administrativa que correspon al Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures, s’estructuren internament de la següent manera:

-    Elaboració, impuls i tramitació de la formació, la modificació i la revisió dels instruments de planificació derivats que hi preveu (PRT, PMT i PE). 
-    Impuls de la publicació telemàtica i interoperable de les dades geogràfiques generades pel departament així com assessorar els municipis en els aspectes relatius a l'execució i adaptació del planejament municipal als esmentats instruments d'ordenació territorial (Oficina d'Informació Territorial); elaboració, impuls i tramitació de la formació, la modificació i la revisió dels plans directors sectorials (PDS) i dels seus instruments de desplegament. Aquesta elaboració i impuls s'ha de fer en coordinació amb els departaments competents per raó de la matèria sectorial tractada quan la tenguin expressament atribuïda; elaboració, impuls i tramitació dels plans especials d'ordenació territorial (PEOT) en coordinació, si escau, amb els departaments relacionats amb la matèria; elaboració, impuls i tramitació de les normes territorials cautelars (NTC); elaboració, impuls i tramitació de les instruccions tècniques (IT) relatives a l'execució, gestió i desenvolupament d'aspectes concrets de les determinacions dels instruments d'ordenació territorial previstos en la legislació vigent. Impuls i gestió de la política de paisatge del Consell Insular en el marc del Conveni Europeu del Paisatge, de la normativa en la matèria i de l'Estratègia de Paisatge del Consell Insular. 
-    Elaboració i execució dels projectes d'intervenció paisatgística promoguts pel Consell; impuls de l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a la generació i gestió de les dades dels instruments d'ordenació territorial i sectorial, de la política de paisatge; elaboració dels informes prevists en la legislació d'ordenació territorial i sectorial, i als instruments d'ordenació territorial, de conformitat amb les previsions que s'hi contenen, en especial els de control d'adequació a Pla d'aquells instruments, programes o projectes que es tramiten a l'empara dels esmentats instruments d'ordenació; elaboració, en coordinació amb els departaments relacionats amb la matèria, dels informes prevists als plans directors sectorials de Mallorca, de conformitat amb les previsions que s'hi contenen, aprovats pel Consell en especial els relatius als serveis insulars en els termes previstos en la legislació sectorial; en general, gestió de les facultats administratives contingudes en la legislació vigent que facin referència a l'ordenació del territori i el paisatge insular; les funcions de l'article 2 de la Llei autonòmica 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori; Control d'obres, instal·lacions i activitats permeses en la zona de servitud de protecció prevista en la legislació de costes, sempre que s'hagin de produir en terrenys classificats de sòl urbà o de sòl urbanitzable, o categoria equivalent; col·laboració mitjançant convenis amb els ajuntaments en la redacció d'instruments de planejament municipal així com efectuar els requeriments que, si escau, s'han de dur a terme per completar els expedients de planejament urbanístic que el Consell Insular ha de resoldre en tràmit d'aprovació definitiva, en els termes establerts en la legislació i reglamentació urbanística aplicable; emetre els informes prevists en l'article 36 de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, en relació amb l'autorització d'activitats relacionades amb l'ús de l'habitatge unifamiliar, i també els que la legislació i la reglamentació urbanística vigent preveuen en relació amb l'autorització d'usos o obres de caràcter provisional; 
-    Atorgar les autoritzacions que es preveuen en l'article 20.2 de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, quant a immobles d'especial protecció; les autoritzacions previstes en la legislació urbanística relatives a activitats a ubicar en parcel·les de més d'un terme municipal, i també les autoritzacions de declaració d'interès general de dotacions de serveis previstes en el seu article 30; efectuar les inscripcions que corresponguin en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores del Consell Insular en els termes prevists en la normativa aplicable; expedir cèdules d'habitabilitat d'edificis, habitatges i locals; ordenació de l'execució de les obres de conservació o reforma quan la legislació urbanística atribueixi al Consell Insular funcions en aquesta matèria; atendre les consultes que altres administracions o organismes públics formulin en relació amb les matèries pròpies del departament, quan aquesta atribució no estigui assignada expressament a altres òrgans de l'estructura del Consell Insular, d'acord amb el Reglament orgànic o amb la legislació sectorial. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial del departament. 
-    Gestió de les incidències i emergències relacionades directament amb les carreteres; redacció i actualització del Pla Director Sectorial de Carreteres; planificació, emissió d'informes i desenvolupament d'actuacions relacionades amb la mobilitat que afectin la xarxa viaria. 
-    Planificació i execució d'obres de construcció, ampliació, explotació i manteniment de carreteres, aparcaments públics, vials cívics i altres infraestructures relacionades directament amb les carreteres i camins públics, i també l'administració i gestió dels que són de titularitat del Consell Insular; tramitació dels expedients d'expropiació forçosa que afecten infraestructures. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial del departament. 
-    Les relatives a la inspecció tècnica de vehicles i instal·lacions, accés i exercici d'activitats.

 

Centre adscrit al Departament:

 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 

Conseller

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Turisme per a l’Oferta i la Qualitat

Directora Insular de Turisme per a la Demanda i l’Hospitalitat

Direcció Insular de Turisme per a la Governança i la Sostenibilitat

Funcions

Les funcions de l’activitat administrativa que correspon al Departament de Turisme, s’estructuren internament de la següent manera:

-    Informació i promoció turística i suport a oficines locals d'informació turística.
-     Ordenació turística en els termes que es detallen en el Decret de traspàs de les funcions i serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que anteriorment exercia la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
-    Projectes i actuacions pel desenvolupament d'un turisme sostenible i de qualitat. Millora de la demanda i l'hospitalitat.
 

Centres adscrits al Departament:

 • Oficines d'Informació Turística del Consell Insular
 • Can Weyler

Entitats adscrites al Departament:

 • Fundació Mallorca Turisme
 • Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

Consellera

Secretaria tècnica

Direcció Insular de Desenvolupament Local

Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca

Direcció Insular de Comerç

Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal

Funcions

Les funcions de l’activitat administrativa que correspon al Departament Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, s’estructuren internament de la següent manera:

-    Suport als projectes de promoció econòmica dels ajuntaments i de les organitzacions i empreses locals i insulars, per a l'impuls del producte de proximitat; impuls de les línies d'ajut i campanyes per a la modernització del comerç tradicional de proximitat i per a l'impuls de campanyes de promoció del producte de proximitat; les relatives a la promoció econòmica i de suport, en qualsevol àmbit i format del comerç tradicional i de proximitat, del producte de proximitat.  
-    Tramitació dels expedients de coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la prestació integral i adient i per donar compliment al mandat de l'article 26.2 de la Llei 7/1985; assistència jurídica als municipis de Mallorca i cooperar-hi, i assistir-los tècnicament i proposar-los els instruments per la cooperació econòmica; proposar la prestació de serveis de caràcter supramunicipal i coordinar la prestació unificada de serveis municipals; proposar l'exercici de les funcions de coordinació en els casos prevists en l'article 116 bis de la Llei 7/1985; proposar els mitjans per a la prestació dels serveis de recaptació i de suport en la gestió financera als municipis de menys de 20.000 habitants; gestionar la prestació dels serveis d'administració electrònica i de contractació centralitzada als municipis de menys de 20.000 habitants; fer el seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de l'illa de Mallorca i proposar les mesures de col·laboració corresponents. 
-    Proposició de la coordinació amb la Comunitat Autònoma de la prestació del servei de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els municipis amb població inferior a 5.000 habitants; elaborar el projecte de Pla Insular d'Obres i Serveis, plans especials i altres instruments específics de col·laboració amb els municipis. 
-    Donar suport als municipis per tramitar ajudes europees i l'Agenda local 21. 
-    Assistir els ajuntaments en la transformació digital i la implantació de l'administració electrònica; assessorar les corporacions locals per a l'adequada gestió de les implantacions d'informàtica local; oferir serveis i aplicacions informàtiques de forma centralitzada que millorin la gestió municipal i redueixin costos als ajuntaments.  Impulsar mesures en matèria telemàtica que possibilitin una millor coordinació i connexió en l'àmbit de l'administració local. Prestar suport en la selecció i formació del personal dels ajuntaments. 
-    Suport als ajuntaments sobre aplicacions i conceptes relacionats amb el maneig de dades geogràfiques i realització de l'enquesta de infraestructures i equipaments locals.
-    Polítiques de responsabilitat social i sistema estadístic.