INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • Organització
  • Organigrama

El Consell Assessor de Serveis Socials

El Consell Assessor de Serveis Socials és l'òrgan de consulta i participació sectorial de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

 

Funcions

Les funcions del Consell Assessor són les que determina l'article 13.2 dels Estatuts.