INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • Organitzacio
  • Organigrama

El Consell Rector

És l'òrgan col·legiat de caràcter executiu al qual corresponen les competències més rellevants de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.           

Margalida Puigserver Servera

Javier de Juan Martín

Caterina Mas Bennàsar

Natalia Troya Isern

José Manuel Portalo Prada

Magdalena Gelabert Horrach

Teresa Bárbara Vallespir Acosta

Funcions

Corresponen al Consell Rector les atribucions de l'article 10 dels Estatuts.