INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • oRGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Els departaments

Els departaments del Consell Insular de Mallorca són els òrgans en què s'organitza la institució i que es corresponen amb els diferents sectors de la seva activitat administrativa.

Cada departament està dirigit per un conseller executiu o una consellera executiva, a qui corresponen les funcions següents:

Els departaments, per exercir les funcions, s'estructuren en els òrgans directius següents:

 • La Secretaria Tècnica, òrgan directiu per gestionar, sota l'autoritat del conseller o la consellera respectiva, els serveis comuns de què es tracta i a la qual corresponen les funcions que s'estableixen en l'article 33 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.
 • Les direccions insulars, òrgans directius per gestionar, sota l'autoritat del conseller o la consellera respectiva, àrees funcionalment homogènies i a les quals corresponen les funcions que es determinen en l'article 32 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Actualment els departaments són:

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Departament de Participació Ciutadana i Presidència

Departament d'Economia i Hisenda

Departament de Territori i Infraestructures

Departament de Benestar i Drets Socials

Departament de Medi Ambient

Departament de Desenvolupament Local

Departament de Modernització i Funció Pública

 

Composició

Conseller

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Cultura

Direcció Insular d'Esports

Direcció Insular de Patrimoni

Funcions

Les atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Activitats artístiques i culturals. Fomentar i difondre la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades.
 2. Exercir la competència relativa a museus, arxius i biblioteques de titularitat autonòmica. Conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions semblants d'àmbit insular.
 3. Planificar i executar programes de normalització i dinamització lingüística.
 4. Gestionar el dipòsit legal de llibres.
 5. Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes referits en l'article 34 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, i particularment les següents:
  1. Paralitzar i suspendre totes les obres i/o actuacions que atempten contra del patrimoni històric o hi van en contra.
  2. Vigilar i controlar totes les actuacions que es duen a terme en zones i/o edificis protegits en la legislació de patrimoni històric.
  3. Autoritzar les obres d'urgència motivada, i informar-ne la Comissió Insular competent en matèria de patrimoni de Mallorca en la primera sessió que faci.
  4. Autoritzar les prospeccions i/o les excavacions d'urgència motivada, i informar-ne la Comissió Insular competent en matèria de patrimoni en la primera sessió que faci.
  5. Elaborar el programa anual d'excavacions i exploracions arqueològiques i paleontològiques.
  6. Elaborar el pla anual de conservació i d'enriquiment del patrimoni històric.
  7. Elaborar l'informe anual sobre el grau de compliment de les mesures del foment del patrimoni històric de Mallorca.
  8. Gestionar el Registre Insular de Béns d'Interès Cultural.
  9. Gestionar el Catàleg Insular del Patrimoni Històric.
  10. Informar sobre els expedients relatius a l'exercici dels drets de tempteig i de retracte, en el supòsit d'alienació de béns declarats d'interès cultural o inclosos a l'Inventari General.
  11. Administrar i gestionar instal·lacions de suport a les tasques de conservació, restauració, foment i investigació de béns que pertanyen al patrimoni històric de Mallorca.
 6. Planificar, ordenar, coordinar i gestionar actuacions en matèria esportiva.
 7. Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats esportives.
 8. Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria esportiva.
 9. Fomentar i promoure les activitats esportives.
 10. Gestionar les competències en matèria de medicina esportiva.

Són centres adscrits al Departament:

 • Museu Krekovic
 • Centre Cultural la Misericòrdia
 • Centre de Documentació i Interpretació del Repoblament de Mallorca
 • Poliesportiu Sant Ferran
 • Museu de l'Esport

Resten adscrits a aquest Departament:

 • La Fundació Teatre Principal de Palma
 • La Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet
 • La Fundació Tony Catany-Centre Internacional de Fotografia

 

Composició

Conseller

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Presidència i Relacions Institucionals

  • Marc Andreu Herrera Oliver
  • Director Insular de Presidència i Relacions Institucionals
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca
   Tel. 971 219 741
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 49.895,41 €
  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional

Direcció Insular de Participació Ciutadana i Joventut

Direcció Insular d'Igualtat

Funcions

Les atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del Departament, que en la legislació vigents s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Exercir les funcions de coordinació jurídica i administrativa entre els diferents departaments del Consell.
 2. Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta de institucions públiques de les Illes Balears i de l'Estat espanyol.
 3. Coordinar les actuacions del Consell de Mallorca relacionades amb assumptes europeus.
 4. Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució representativa i de govern de Mallorca.
 5. Impulsar l'aplicació del Reglament d'honors i distincions.
 6. Dur a terme l'organització i el suport a determinades activitats de caire institucional.
 7. Promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d'àmbit insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania.
 8. Coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació pel que fa a la informació institucional.
 9. Proposar l'ordenació de desenvolupar polítiques de gènere i relacionades amb la dona.
 10. Proposar l'ordenació de la conciliació de la vida laboral i familiar.
 11. Proposar l'ordenació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut.
 12. Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural.
 13. Promoció, organització i foment d'activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors.
 14. Totes les altres matèries que no estiguin atribuïdes expressament a un altre departament.

Resten adscrits a aquest Departament:

 • La Societat Ràdio i Televisió de Mallorca
 • La finca Raixa
 • El Centre Sociocultural de Manacor
 • El Centre Sociocultural d'Inca

 

Composició

Conseller

Secretaria tècnica

Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania

Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts

Funcions

Les atribucions del Departament d'Economia i Hisenda són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que la legislació vigent assigna al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Coordinar el procés de preparació i formar els pressuposts del Consell de Mallorca.
 2. Coordinar l'execució i el control dels pressuposts del Consell de Mallorca.
 3. Aprovar la liquidació dels pressuposts del Consell de Mallorca.
 4. Exercir les relatives a la programació i la gestió en l'ordre econòmic financer dels recursos del Consell de Mallorca, que inclou:
  1. Gestionar, inspeccionar, liquidar, recaptar i resoldre reclamacions en relació amb els ingressos públics de l'Administració insular.
  2. Elaborar informes econòmics sobre la gestió financera de la hisenda insular.
  3. Ordenar els pagaments de l'entitat.
  4. Autoritzar la cessió de crèdits i facturatges .
 5. Constituir, cancel·lar totalment i parcialment, i qualsevol altra operació relativa a la consignació del Consell de Mallorca en la Caixa General de Dipòsits de l'Estat, a efectes d'expropiacions o qualsevol altra finalitat, així com emetre canvi de titular o beneficiari dels dipòsits que es cancel·lin.
 6. Exercir les competències en matèria de patrimoni que no estiguin atribuïdes al Ple del Consell de Mallorca.
 7. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial, llevat dels atribuïts al Departament d'Urbanisme i Territori, així com resoldre'ls, quan l'import no supera els 30.000,00 €.
 8. Les relatives a informació turística i suport a oficines locals d'informació turística.
 9. Artesania. Fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, i crear canals per a comercialitzar l'artesania.

Resten adscrits a aquest Departament:

 • Les oficines d'Informació Turística de Mallorca i de l'Aeroport de Palma
 • La Fundació Mallorca Turisme
 • Can Weyler

 

Composició

Consellera

Secretaria tècnica

Direcció Insular de Territori i Paisatge

Direcció Insular d'Urbanisme

Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat

Funcions

Les atribucions del Departament de Territori i Infraestructures són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del Departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Elaborar, tramitar i impulsar la formació, la revisió o la modificació del Pla territorial insular, dels instruments de planificació derivats prevists en el PTIM (PMT, PRT i PE) i dels plans directors sectorials, amb inclusió de les normes cautelars que els han de precedir; gestionar les facultats administratives contingudes en la Llei de les directrius d'ordenació territorial. En relació amb els plans directors sectorials i els plans especials del PTIM, l'elaboració i la tramitació s'han de fer en coordinació amb els departaments relacionats amb la matèria.
 2. Exercir, en els termes que preveu el Reglament orgànic, la presidència efectiva de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en cas que aquesta persona gaudeixi de la condició de vocal d¿aquesta comissió.
 3. Dur a terme les funcions de l'article 2 de la Llei autonòmica 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori.
 4. Atorgar autoritzacions referides a obres, instal·lacions i activitats permeses en la zona de servitud de protecció prevista en la legislació de costes, sempre que s'hagin de produir en terrenys classificats de sòl urbà o de sòl urbanitzable, o categoria equivalent.
 5. Efectuar els requeriments que, si escau, s'han de dur a terme per completar els expedients de planejament urbanístic que el Consell Insular de Mallorca ha de resoldre en tràmit d'aprovació definitiva, en els termes establerts en la legislació i reglamentació urbanística aplicable.
 6. Atendre les consultes que altres administracions o organismes públics formulin en relació amb les matèries pròpies del departament, quan aquesta atribució no estigui assignada expressament a altres òrgans de l'estructura del Consell Insular de Mallorca, d'acord amb el Reglament orgànic o amb la legislació sectorial.
 7. Emetre els informes prevists en l'article 36 de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, en relació amb l'autorització d'activitats relacionades amb l'ús de l'habitatge unifamiliar, i també els que la legislació i la reglamentació urbanística vigent preveuen en relació amb l'autorització d'usos o obres de caràcter provisional.
 8. Atorgar les autoritzacions que es preveuen en l'article 20.2 de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, quant a immobles d'especial protecció; les autoritzacions previstes en l'article 31.3 de la mateixa norma, per a activitats en parcel·les de més d'un terme municipal, i també les autoritzacions de declaració d'interès general de dotacions de serveis previstes en el seu article 30.
 9. Efectuar les inscripcions que corresponguin en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores del Consell Insular de Mallorca en els termes prevists en la normativa aplicable.
 10. Expedir cèdules d'habitabilitat d'edificis, habitatges i locals.
 11. Ordenar l'execució de les obres de conservació o reforma a què es refereix l'article 117.6 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl.
 12. Planificar i executar obres de construcció, ampliació i manteniment de carreteres i camins públics, i també administrar i gestionar els que són de titularitat del Consell de Mallorca.
 13. Tramitar els expedients d'expropiació forçosa que afecten infraestructures o urbanisme, sempre que la competència no correspongui al Ple del Consell de Mallorca; així com fixar i aprovar el preu just i també l'acceptació de les propostes d'acord mutu. Resoldre els expedients d'expropiació forçosa en la quantia que es determina en les bases d'execució del pressupost.
 14. Ordenar l'abonament de les indemnitzacions per guàrdies d'emergència, a més de les dietes per manutenció i hores extraordinàries fetes com a conseqüència de la prestació del servei de carreteres.
 15. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial del departament, així com resoldre'ls quan l'import no supera els 30.000,00 €.
 16. Les relatives a les llicències integrades d'activitat, que no tengui atribuïdes un altre òrgan.
 17. Les relatives a la inspecció tècnica de vehicles.
 18. Coordinar el desenvolupament del programa Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Resten adscrits a aquest Departament:

 • L'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca
 • El Consorci Serra Tramuntana Patrimoni Mundial

 

Composició

Consellera

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Direcció Insular de Menors i Família

Direcció Insular d'Inclusió Social

Funcions

Les atribucions del Departament de Benestar i Drets Socials són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1.  Planificar, ordenar i gestionar actuacions en matèria de serveis socials.
 2. Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats socials.
 3. Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració.
 4. Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents.
 5. Complements de la seguretat social no contributiva.
 6. Voluntariat social.
 7. Desplegar polítiques d'atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.
 8. Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per poder abordar-les.
 9. Coordinar les actuacions en matèria de serveis socials.
 10. Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria d'activitats socials.
 11. Impulsar i coordinar totes les iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social que puguin incidir en el benestar de la població.  
 12. Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors

Resta adscrit a aquest Departament:

 • L'Institut Mallorquí d'Afers Socials 

 

Composició

Consellera

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Medi Ambient

Direcció Insular de Residus

Funcions

Les atribucions del Departament de Medi Ambient són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Exercir el foment, l'administració i la conservació de la natura, i la planificació forestal relatives a les finques del Consell de Mallorca.
 2. Gestionar el tractament de l'aigua i de les aigües residuals, en l'àmbit de les competències del Consell Insular.
 3. Encarregar-se de la gestió d'espais naturals del Consell de Mallorca i dur a terme les atribucions derivades de la cogestió del Parc Natural de sa Dragonera i la gestió de les finques públiques pròpies.
 4. Planificar i executar els programes d'educació ambiental i voluntariat ambiental en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
 5. Proposar mesures i actuacions que tendeixin al desenvolupament sostenible i al respecte cap al medi ambient.
 6. Planificar i executar els programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
 7. Planificar, crear i gestionar rutes senderistes i refugis de muntanya en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
 8. Fer la planificació en matèria de residus no perillosos de l'illa de Mallorca, així com la seva gestió, de conformitat amb les atribucions assignades al Consell de Mallorca en els plans directors sectorials vigents en matèria de residus.

Resten adscrits a aquest Departament:

 • El Parc Natural de sa Dragonera
 • Les finques públiques pròpies, així com les de gestió pública
 • Els refugis de la Ruta de la pedra en sec
 • L'embarcació La Balear

 

Composició

Conseller

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Cooperació Local i Caça

Direcció Insular d'Emergències

Funcions:

Les atribucions del Departament de Desenvolupament Local són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament i a la matèria de règim local, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Tramitar els expedients de coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la prestació integral i adient i per donar compliment al mandat de l'article 26.2 de la Llei 7/1985.
 2. Assistir jurídicament els municipis de Mallorca i cooperar-hi, i assistir-los tècnicament i proposar-los els instruments per la cooperació econòmica.
 3. Proposar la prestació de serveis de caràcter supramunicipal i coordinar la prestació unificada de serveis municipals.
 4. Proposar l'exercici de les funcions de coordinació en els casos prevists en l'article 116 bis de la Llei 7/1985.
 5. Proposar els mitjans per a la prestació dels serveis de recaptació i de suport en la gestió financera als municipis de menys de 20.000 habitants.
 6. Gestionar la prestació dels serveis d'administració electrònica i de contractació centralitzada als municipis de menys de 20.000 habitants.
 7. Fer el seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de l'illa de Mallorca i proposar les mesures de col·laboració corresponents.
 8. Proposar la coordinació amb la Comunitat Autònoma de la prestació del servei de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els municipis amb població inferior a 5.000 habitants.
 9. Elaborar el projecte de Pla Insular d'Obres i Serveis, plans especials i altres instruments específics de col·laboració amb els municipis.
 10. Donar suport als municipis per tramitar ajudes europees i l'Agenda local 21.
 11. Donar suport a entitats locals i entitats vinculades a l'activitat econòmica en matèria de desenvolupament local.
 12. Gestionar els serveis de protecció civil, prevenció i extinció d'incendis i salvament.
 13. Dur a terme la regulació, la vigilància i l'aprofitament dels recursos cinegètics. 

Resten adscrits a aquest Departament:

 • Els parcs de bombers
 • El Consorci Euro Local
 • Els vedats socials i centres cinegètics, la gestió dels quals correspon al Consell de Mallorca
 • L'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 

Composició

Consellera

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Funció Pública

Direcció Insular de Modernització i Innovació

Funcions

Les atribucions del Departament de Modernització i Funció Pública són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament i a la matèria de règim local, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

a. Modernització:

 1. Implantar processos de qualitat a l'Administració pública.
 2. Potenciar la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre administracions públiques, i també en les relacions de la ciutadania amb l'Administració.
 3. Revisar els processos administratius.
 4. Proveir del material informàtic necessari les diverses àrees del Consell de Mallorca i gestionar-lo, dotar de la infraestructura de comunicacions de veu i dades, i proveir d'aplicacions informàtiques els departaments.
 5. Donar suport a usuaris del sistema, implantar sistemes de comunicació amb la ciutadania per dur a terme tràmits administratius, i oferir informació sobre l'activitat del Consell de Mallorca a través del web i de la seu electrònica.

b. Serveis generals:

 1. Coordinar la seguretat de tots els edificis i les instal·lacions del Consell de Mallorca, servei de majordomia, custòdia i missatgeria, i dur a terme el manteniment dels edificis i la maquinària, i la neteja de les instal·lacions i les oficines.
 2. Fer inversions i obres de reforma en tots els edificis, centres i dependències propis.
 3. Gestionar els serveis generals del Consell de Mallorca no atribuïts expressament a un altre departament.

c. Gestionar el personal funcionari i laboral de qualsevol classe, que comprèn:

 1. Exercir la direcció directa de tot el personal del Consell de Mallorca.
 2. Proposar al Consell Executiu l'oferta anual d'ocupació pública del Consell de Mallorca i les bases de les proves de l'oferta per seleccionar personal i proveir llocs de treball.
 3. Proposar a la Presidència del Consell les convocatòries de les proves de l'oferta per seleccionar personal i proveir definitivament llocs de treball.
 4. Resoldre les convocatòries de les proves de selecció de personal i de proveïment definitiu de llocs de treball.
 5. Proposar la resolució de les sol·licituds de compatibilitat del personal al servei del Consell de Mallorca.
 6. Nomenar i sancionar el personal, llevat de la separació del servei dels funcionaris de la corporació, del comiat del personal laboral i de la imposició de sancions per faltes lleus, sens perjudici d'allò que es preveu en l'apartat 6 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Ordenar la instrucció d'expedients disciplinaris i aprovar o aixecar la suspensió provisional del personal.
 7. Seleccionar i nomenar personal funcionari de carrera i interí.
 8. Formalitzar contractes del personal laboral, que no estiguin desconcentrats o delegats en altres òrgans.
 9. Seleccionar el personal funcionari interí i el laboral temporal, quan aquesta atribució no estigui desconcentrada o delegada en altres òrgans.
 10. Resoldre les situacions administratives i les comissions de servei.
 11. Aprovar i gestionar la nòmina del personal funcionari i laboral.
 12. Encarregar-se de les relacions i les negociacions amb les organitzacions sindicals representatives del personal.
 13. Proposar al Consell Executiu el pla de formació del personal, gestionar-lo i executar-lo.
 14. Concedir les millores socials previstes en els Acords per al personal funcionari i en el Conveni col·lectiu per al personal laboral, llevat de la prevista en l'article 32 del Conveni col·lectiu, quan la contractació es troba atribuïda a un altre departament.
 15. Resoldre la deducció proporcional de retribucions en cas d'incompliment de l'horari establert.
 16. Gestionar les activitats pròpies dels serveis de prevenció, en la forma establerta en la Llei 31/1995, el Reial decret 39/1997 i el Reglament de prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca.
 17. Exercir les altres atribucions, en matèria de personal, que no estiguin assignades expressament als altres òrgans de la corporació, amb l'excepció de la direcció superior de tot el personal i el nomenament i el cessament del personal eventual.
 18. Atorgar els complements de productivitat, a proposta dels diferents consellers executius i conselleres executives.
 19. Resoldre les contractacions amb càrrec a les partides denominades «altre personal» i «personal eventual» en contracte laboral.

Resta adscrits a aquest Departament:

 • El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca