Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • oRGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Els departaments

Els departaments del Consell Insular de Mallorca són els òrgans en què s'organitza la institució i que es corresponen amb els diferents sectors de la seva activitat administrativa.

Cada departament està dirigit per un conseller executiu o una consellera executiva, a qui corresponen les funcions següents:

Els departaments, per exercir les funcions, s'estructuren en els òrgans directius següents:

 • La Secretaria Tècnica, òrgan directiu per gestionar, sota l'autoritat del conseller o la consellera respectiva, els serveis comuns de què es tracta i a la qual corresponen les funcions que s'estableixen en l'article 43 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.
 • Les direccions insulars, òrgans directius per gestionar, sota l'autoritat del conseller o la consellera respectiva, àrees funcionalment homogènies i a les quals corresponen les funcions que es determinen en l'article 42 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Actualment els departaments són:

Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística 

Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient 

Departament de Presidència 

Departament d'Hisenda i Funció Pública 

Departament de Drets Socials

Departament de Territori 

Departament de Mobilitat i Infraestructures 

Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

Departament de Transició, Turisme i Esports

 

Consellera

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Cultura

Direcció Insular de Patrimoni

Direcció Insular de Política Lingüística

Funcions

Les atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Activitats artístiques i culturals. Fomentar i difondre la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades.
 2. Exercir la competència relativa a museus, arxius i biblioteques de titularitat autonòmica. Conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions semblants d'àmbit insular.
 3. Planificar i executar programes de normalització i dinamització lingüística.
 4. Gestionar el dipòsit legal de llibres.
 5. Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, i particularment les següents:
  1. Paralitzar i suspendre totes les obres i/o actuacions que atempten contra del patrimoni històric o hi van en contra.
  2. Vigilar i controlar totes les actuacions que es duen a terme en zones i/o edificis protegits en la legislació de patrimoni històric.
  3. Autoritzar les obres d'urgència motivada, i informar-ne la Comissió Insular competent en matèria de patrimoni de Mallorca en la primera sessió que faci.
  4. Autoritzar les prospeccions i/o les excavacions d'urgència motivada, i informar-ne la Comissió Insular competent en matèria de patrimoni en la primera sessió que faci.
  5. Elaborar el programa anual d'excavacions i exploracions arqueològiques i paleontològiques.
  6. Elaborar el pla anual de conservació i d'enriquiment del patrimoni històric.
  7. Elaborar l'informe anual sobre el grau de compliment de les mesures del foment del patrimoni històric de Mallorca.
  8. Gestionar el Registre Insular de Béns d'Interès Cultural.
  9. Gestionar el Catàleg Insular del Patrimoni Històric.
  10. Informar sobre els expedients relatius a l'exercici dels drets de tempteig i de retracte, en el supòsit d'alienació de béns declarats d'interès cultural o inclosos a l'Inventari General.
  11. Administrar i gestionar instal·lacions de suport a les tasques de conservació, restauració, foment i investigació de béns que pertanyen al patrimoni històric de Mallorca.
  12. Adquirir béns i drets i alienar-los.
 6. Gestionar la col·lecció museogràfica propietat del Consell de Mallorca.

Són centres adscrits al Departament:

 • Museu Krekovic
 • Centre Cultural la Misericòrdia
 • Monestir de Bellpuig
 • Museu de Mallorca

Entitats adscrites a aquest Departament:

 • La Fundació Teatre Principal de Palma
 • La Fundació Mallorca Literària
 • El Consorci Museu Marítim de Mallorca

També hi està adscrit:

 • Consell Escolar de Mallorca

 

Consellera

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Medi Ambient

Direcció Insular de Residus

Funcions

Les atribucions del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Exercir el foment, l’administració i la conservació del medi natural, rural i marí, en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca, i també la planificació forestal relativa a les finques del Consell de Mallorca.
 2. Gestionar el tractament de l’aigua i de les aigües residuals, en l’àmbit de les competències del Consell Insular.
 3. Encarregar-se de la gestió dels espais naturals i de les finques públiques del Consell de Mallorca i dur a terme les atribucions derivades de la cogestió del Parc Natural de sa Dragonera.
 4. Planificar i executar els programes d’educació ambiental i voluntariat ambiental en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
 5. Proposar mesures i actuacions que contribueixin, en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca, al desenvolupament sostenible i al respecte cap al medi ambient.
 6. Planificar i executar els programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
 7. Exercir les actuacions derivades del desplegament de la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes.
  Exercitar la potestat d’expropiació forçosa amb relació a la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca i dels plans directors sectorials i plans especials de camins o rutes, sempre que la competència no correspongui al Ple del Consell de Mallorca; així com fixar i aprovar el preu just i també l’acceptació de les propostes d’acord mutu.
 8. Planificar, crear i gestionar rutes senderistes i refugis de muntanya en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
 9. Assistir els ajuntaments de Mallorca en matèria de catalogació de camins, d’acord amb la legislació vigent. 
 10. Gestionar el taller de mestres d’aixa, així com les embarcacions tradicionals de navegació a vela.
 11. Exercir les actuacions derivades del desplegament de la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.
 12. Fer la planificació en matèria de residus no perillosos de l’illa de Mallorca, així com la seva gestió, de conformitat amb les atribucions assignades al Consell de Mallorca en els plans directors sectorials vigents en matèria de residus.
 13. Coordinar les actuacions del Consell de Mallorca relacionades amb projectes europeus així com la gestió de l'Associació Internacional de la Xarxa Europea de la Pedra en Sec.
 14. Resoldre els expedients d’expropiació forçosa en la quantia que es determina en les bases d’execució del pressupost.

Resten adscrits a aquest Departament:

 • El Parc Natural de sa Dragonera
 • Les finques públiques pròpies, així com les de gestió pública, tret del Centre d'Interpretació de la Serra de Tramuntana ubicat a Raixa, el qual resta adscrit al Departament de Territori 
 • Els refugis de la Ruta de la pedra en sec

 

Conseller

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Coordinació i Projectes Estratègics

Direcció Insular de Relacions Institucionals

Direcció Insular de Modernització i Transparència

Direcció Insular de Comunicació

Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat

Direcció Insular de Promoció Sociocultural

Funcions

Les atribucions del Departament de Presidència són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Implementació, impuls, coordinació executiva i seguiment dels plans i programes estratègics del Consell Insular de Mallorca així com dels projectes que per la seva naturalesa transversal, interdepartamental o estratègica la Presidència o el Consell Executiu encarreguin expressament al Departament de Presidència.
 2. Exercir les funcions de coordinació jurídica i administrativa entre els diferents departaments del Consell.
 3. Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta de institucions públiques de les Illes Balears i de l’Estat espanyol.
 4. Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució representativa i de govern de Mallorca.
 5. Impulsar l’aplicació del Reglament d’honors i distincions.
 6. Dur a terme l’organització i el suport a determinades activitats de caire institucional.
 7. Promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d’àmbit insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania.
 8. Promoure i gestionar les actuacions relatives a la recuperació i rehabilitació de l’edifici es Sindicat de Felanitx.
 9. Coordinar, dissenyar i analitzar l’estratègia de comunicació del Consell de Mallorca; gestionar i coordinar la relació amb els mitjans de comunicació i contribuir a construir la identitat de la institució mitjançant l’organització d’accions comunicatives com actes i esdeveniments. Gestionar i coordinar la publicació de la informació institucional als mitjans de comunicació.
 10. Impulsar les polítiques d’igualtat per combatre les desigualtats, les discriminacions i les violències masclistes. 
 11. Impulsar les actuacions adreçades a aconseguir la igualtat real entre dones i homes i el respecte a la diversitat, des d’una visió transversal i coordinada amb la resta de departaments del Consell de Mallorca. 
 12. Desplegar la Llei 8/2016, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.
 13. Desplegar la Llei 11/2016 d’Igualtat de dones i homes, per aconseguir la igualtat real, prevenir les violències masclistes i garantir els serveis d’acompanyament i recuperació a per a les dones que han patit violències masclistes.
 14. Liderar amb tots els ajuntaments de l’illa l’impuls i desenvolupament del Pla estratègic d’igualtat de Mallorca.
 15. Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l’associacionisme.
 16. Coordinar la política del Consell de Mallorca en matèria de transparència de la seva activitat pública.
 17. Promoure i dur a terme la implantació de projectes estratègics de modernització i d’innovació tecnològica i de transformació digital de la institució, i connectar-los en el marc transversal de Mallorca i proveir d'aplicacions informàtiques els departaments. 
 18. Proveir del material informàtic necessari les diverses àrees del Consell de Mallorca llevat de les que corresponguin , al programa TIC Mallorca, i gestionar-lo, dotar de la infraestructura de comunicacions de veu i dades. Donar suport a usuaris del Sistema. 
 19. La coordinació de la implantació del Projecte Smart Island Mallorca.
 20. Coordinar les polítiques i accions necessàries per assegurar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals i de l’Esquema Nacional de Seguretat.
 21. Totes les altres matèries que no estiguin atribuïdes expressament a un altre departament.

Resten adscrits a aquest Departament:

 • La Societat Ràdio i Televisió de Mallorca 
 • El Centre Sociocultural de Manacor 
 • El Centre Sociocultural d’Inca
 • El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
 • El Centre d'Informació de la Dona
 • El Casal Ariadna

 

Conseller

Secretaria Tècnica

Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts

Direcció Insular de Funció Pública

Direcció Insular d'Emergències

Funcions

Les atribucions del Departament d'Hisenda i Funció Pública són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que la legislació vigent s'assigna al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Coordinar el procés de preparació i formar els pressuposts del Consell de Mallorca.
 2. Coordinar l’execució i el control dels pressuposts del Consell de Mallorca.
 3. Exercir les relatives a la programació i la gestió en l’ordre econòmic financer dels recursos del Consell de Mallorca, que inclou:
  1. Gestionar, inspeccionar, liquidar, recaptar i resoldre reclamacions en relació amb els ingressos públics de l’Administració insular.
  2. Elaborar informes econòmics sobre la gestió financera de la hisenda insular.
  3. Ordenar els pagaments de l’entitat.
  4. Autoritzar la cessió de crèdits i facturatges .
 4. Constituir, cancel·lar totalment i parcialment, i qualsevol altra operació relativa a la consignació del Consell de Mallorca en la Caixa General de Dipòsits de l’Estat, a efectes d’expropiacions o qualsevol altra finalitat, així com emetre canvi de titular o beneficiari dels dipòsits que es cancel·lin.
 5. Gestionar els serveis de protecció civil, prevenció i extinció d'incendis i salvament així com dotar i gestionar les infraestructures de telecomunicacions del centre de comandament avançat de Bombers. 
 6. Serveis generals, projectes d’obres i eficiència energètica: 
  1. Coordinar la seguretat de tots els edificis i les instal·lacions del Consell de Mallorca, servei de majordomia, custòdia i missatgeria, i dur a terme el manteniment dels edificis i la maquinària, i la neteja de les instal·lacions i les oficines, així com contractar tota classe d’assegurances amb relació a tots els béns que formen part del patrimoni del Consell.
  2. Fer inversions i obres de reforma en tots els edificis, centres i dependències propis.
  3. Gestionar els serveis generals del Consell de Mallorca no atribuïts expressament a un altre departament.
  4. Impulsar i executar les polítiques d’eficiència energètica dels edificis i instal·lacions del Consell de Mallorca. 
  5. Exercir les competències en matèria de patrimoni que no estiguin atribuïdes al Ple del Consell de Mallorca, excepte la gestió de la col·lecció museogràfica propietat del Consell Insular de Mallorca.
  6. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial, excepte els atribuïts específicament a un altre departament.
 7. Gestionar el personal funcionari i laboral de qualsevol classe, que comprèn:
  1. Exercir la direcció directa de tot el personal del Consell de Mallorca, així com la planificació, la coordinació, l’ordenació de la política general de personal del Consell de Mallorca i el seguiment de l’execució d’aquestes polítiques per part dels departaments.
  2. Proposar al Consell Executiu l’oferta anual d’ocupació pública del Consell de Mallorca i les bases de les proves de l’oferta per seleccionar personal i proveir llocs de treball.
  3. Proposar a la Presidència del Consell les convocatòries de les proves de l’oferta per seleccionar personal i proveir definitivament llocs de treball. 
  4. Resoldre les convocatòries de les proves de selecció de personal i de proveïment definitiu de llocs de treball.
  5. Proposar la resolució de les sol·licituds de compatibilitat del personal al servei del Consell de Mallorca.
  6. Nomenar i sancionar el personal, llevat de la separació dels funcionaris de la corporació, del comiat del personal laboral i de la imposició de sancions per faltes lleus, sens perjudici d'allò que es preveu en l'apartat 10 de l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. Ordenar la instrucció d'expedients disciplinaris i aprovar o aixecar la suspensió provisional del personal.
  7. Seleccionar i nomenar personal funcionari de carrera i interí.
  8. Formalitzar contractes del personal laboral, que no estiguin desconcentrats o delegats en altres òrgans.
  9. Seleccionar el personal funcionari interí i el laboral temporal, quan aquesta atribució no estigui desconcentrada o delegada en altres òrgans.
  10. Resoldre les situacions administratives i les comissions de servei.
  11. Aprovar i gestionar la nòmina del personal funcionari i laboral.
  12. Encarregar-se de les relacions i les negociacions amb les organitzacions sindicals representatives del personal.
  13. Proposar al Consell Executiu el pla de formació del personal, gestionar-lo i executar-lo.
  14. Concedir les millores socials previstes en els Acords per al personal funcionari i en el Conveni col·lectiu per al personal laboral, llevat de la prevista en l’article 32 del Conveni col·lectiu, quan la contractació es troba atribuïda a un altre departament. 
  15. Resoldre la deducció proporcional de retribucions en cas d’incompliment de l’horari establert.
  16. Gestionar les activitats pròpies dels serveis de prevenció, en la forma establerta en la Llei 31/1995, el Reial decret 39/1997 i el Reglament de prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca. 
  17. Exercir les altres atribucions, en matèria de personal, que no estiguin assignades expressament als altres òrgans de la corporació, amb l’excepció de la direcció superior de tot el personal i el nomenament i el cessament del personal eventual.
  18. Atorgar els complements de productivitat, a proposta dels diferents consellers executius i conselleres executives. 
  19. Resoldre les contractacions amb càrrec a les partides denominades «altre personal» i «personal eventual» en contracte laboral.
 8. Sense perjudici del que disposa la lletra a) de l'article 4, l'impuls, la coordinació executiva i el seguiment dels projectes que per la seva naturalesa transversal o interdepartamental puguin tenir contingut o repercussió econòmica per al Consell de Mallorca i que la Presidència o el Consell Executiu encarreguin expressament al Departament d'Hisenda i Funció Pública.
 9. Dur a terme la selecció i la contractació laboral en el marc de projectes confinançats que tenguin normes pròpies de contractació. La presidència podrà atribuir-la temporalment a un altre departament, si aquest ho sol·licita, per a projectes.

Resta adscrit a aquest Departament:

 • Els parcs de bombers

Consellera

Direcció Insular d'Atenció Sociosanitària

  • Elsa Herranz Sanz
  • Directora insular d'Atenció Sociosanitària
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Carrer del General Riera, 115. 07010 Palma Tel. 971 763 325
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €


Direcció Insular d'Atenció Comunitària i Projectes Estratègics

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social

Direcció Insular d'Inclusió Social

Direcció Insular d'Infància i Família

Direcció Insular de Suport Territorial

Funcions

Les atribucions del Departament de Drets Socials són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Planificar, ordenar i gestionar actuacions en matèria de serveis socials.
 2. Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per poder abordar-les.
 3. Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats socials.
 4. Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració.
 5. Coordinar les actuacions en matèria de serveis socials.
 6. Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents i a persones amb discapacitat 
 7. Desplegar polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.
 8. Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors
 9. Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria d’activitats socials.
 10. Complements de la seguretat social no contributiva.
 11. Voluntariat social.
 12. Impulsar i coordinar totes les iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social que puguin incidir en el benestar de la població.

Resta adscrit a aquest Departament:

 • L'Institut Mallorquí d'Afers Socials 

 

Consellera

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Territori i Paisatge

Direcció Insular d'Urbanisme

Funcions

Les atribucions del Departament de Territori són les relatives als sectors d'activitat relatius a l'ordenació del territori, urbanisme, habitabilitat i paisatge, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Elaborar, impulsar i tramitar la formació, la modificació i la revisió del Pla Territorial Insular de Mallorca i dels instruments de planificació derivats que hi preveu (PRT, PMT i PE). Impulsar la publicació telemàtica i interoperable de les dades geogràfiques generades pel departament així com assessorar als municipis en els aspectes relatius a l’execució i adaptació del planejament municipal als esmentats instruments d’ordenació territorial (Oficina d'Informació Territorial). 
 2. Elaborar, impulsar i tramitar la formació, la modificació i la revisió dels plans directors sectorials (PDS) i dels seus instruments de desplegament. Aquesta elaboració i impuls s'ha de fer en coordinació amb els departaments competents per raó de la matèria sectorial tractada quan la tenguin expressament atribuïda.
 3. Elaborar, impulsar i tramitar els plans especials d’ordenació territorial (PEOT) en coordinació, si s’escau, amb els departaments relacionats amb la matèria.
 4. Elaborar, impulsar i tramitar les normes territorials cautelars (NTC).
 5. Elaborar, impulsar i tramitar les instruccions tècniques (IT) relatives a l’execució, gestió i desenvolupament d’aspectes concrets de les determinacions dels instruments d’ordenació territorial previstos en la legislació vigent.
 6. Impulsar i gestionar la política de paisatge del Consell de Mallorca en el marc del Conveni Europeu del Paisatge, de la normativa en la matèria i de l'Estratègia de Paisatge del Consell de Mallorca. Elaborar i executar els projectes d’intervenció paisatgística promoguts pel Consell.
 7. Impulsar l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a la generació i gestió de les dades dels instruments d'ordenació territorial i sectorial, de la política de paisatge i del programa Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.
 8. Elaborar els informes prevists en la legislació d’ordenació territorial i sectorial, i als instruments d’ordenació territorial, de conformitat amb les previsions que s'hi contenen, en especial els de control d'adequació a Pla d'aquells instruments, programes o projectes que es tramiten a l'empara dels esmentats instruments d’ordenació.
 9. Elaborar, en coordinació amb els departaments relacionats amb la matèria, els informes prevists als plans directors sectorials aprovats pel Consell de Mallorca, de conformitat amb les previsions que s'hi contenen, en especial els relatius als serveis insulars en els termes previstos en la legislació sectorial.
 10. En general, gestionar les facultats administratives contingudes en la legislació vigent que facin referència a l’ordenació del territori i el paisatge insular.
 11. Dur a terme les funcions de l’article 2 de la Llei autonòmica 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori. 
 12. Atorgar autoritzacions referides a obres, instal·lacions i activitats permeses en la zona de servitud de protecció prevista en la legislació de costes, sempre que s’hagin de produir en terrenys classificats de sòl urbà o de sòl urbanitzable, o categoria equivalent. 
 13. Col·laborar mitjançant convenis amb els ajuntaments en la redacció d’instruments de planejament municipal així com efectuar els requeriments que, si escau, s’han de dur a terme per completar els expedients de planejament urbanístic que el Consell Insular de Mallorca ha de resoldre en tràmit d’aprovació definitiva, en els termes establerts en la legislació i reglamentació urbanística aplicable.
 14. Atendre les consultes que altres administracions o organismes públics formulin en relació amb les matèries pròpies del departament, quan aquesta atribució no estigui assignada expressament a altres òrgans de l’estructura del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb el Reglament orgànic o amb la legislació sectorial.
 15. Emetre els informes prevists en l’article 36 de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, en relació amb l’autorització d’activitats relacionades amb l’ús de l’habitatge unifamiliar, i també els que la legislació i la reglamentació urbanística vigent preveuen en relació amb l’autorització d’usos o obres de caràcter provisional.
 16. Atorgar les autoritzacions que es preveuen en l’article 20.2 de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, quant a immobles d’especial protecció; les autoritzacions previstes en l’article 31.3 de la mateixa norma, per a activitats en parcel·les de més d’un terme municipal, i també les autoritzacions de declaració d’interès general de dotacions de serveis previstes en el seu article 30.
 17. Efectuar les inscripcions que corresponguin en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores del Consell Insular de Mallorca en els termes prevists en la normativa aplicable.
 18. Expedir cèdules d’habitabilitat d’edificis, habitatges i locals.
 19. Ordenar l’execució de les obres de conservació o reforma quan la legislació urbanística atribueixi al Consell Insular funcions en aquesta matèria.
 20. Coordinar el desenvolupament del programa Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.
 21. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial del departament.

Resten adscrits a aquest Departament:

 • L’Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • El Consorci Serra Tramuntana Patrimoni Mundial
 • El Centre d’Interpretació de la Serra de Tramuntana, ubicat a la finca Raixa.

 

Conseller

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Mobilitat

Direcció Insular d'Infraestructures

Direcció Insular d'Inspecció Tècnica de Vehicles i Activitats

Funcions:

Les atribucions del Departament de Mobilitat i Infraestructures són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Planificar i executar obres de construcció, ampliació, explotació i manteniment de carreteres, aparcaments públics, vials cívics i altres infraestructures relacionades directament amb les carreteres i camins públics, i també administrar i gestionar els que són de titularitat del Consell de Mallorca.
 2. Tramitar els expedients d’expropiació forçosa que afecten infraestructures, territori i urbanisme, sempre que la competència no correspongui al Ple del Consell de Mallorca; així com fixar i aprovar el preu just i també l’acceptació de les propostes d’acord mutu. Resoldre els expedients d’expropiació forçosa en la quantia que es determina en les bases d’execució del pressupost.
 3. Gestionar incidències i emergències relacionades directament amb les carreteres, així com ordenar l’abonament de les indemnitzacions per guàrdies d’emergència, a més de les dietes per manutenció i hores extraordinàries fetes com a conseqüència de la prestació del servei de carreteres.
 4. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial del departament.
 5. Les relatives a la inspecció tècnica de vehicles.
 6. Redactar i actualitzar el Pla Director Sectorial de Carreteres en coordinació amb el Departament de Territori i altres administracions.
 7. Planificar, emetre informes i desenvolupar actuacions relacionades amb la mobilitat que afectin la xarxa viaria en coordinació amb el Departament de Territori i altres administracions.
 8. Les relatives a les llicències integrades d’activitat, que no tengui atribuïdes un altre òrgan.

Conseller

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Desenvolupament Local i Caça

Direcció Insular de promoció Econòmica i Producte de Mallorca

Direcció Insular de Comerç i Artesania

Direcció Insular de Participació i Joventut

Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal

Funcions

Les atribucions del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament i a la matèria de règim local, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Tramitar els expedients de coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la prestació integral i adient i per donar compliment al mandat de l’article 26.2 de la Llei 7/1985.
 2. Assistir jurídicament els municipis de Mallorca i cooperar-hi, i assistir-los tècnicament i proposar-los els instruments per la cooperació econòmica, sens perjudici del que disposa l’article 3 i d’aquest Decret.
 3. Proposar la prestació de serveis de caràcter supramunicipal i coordinar la prestació unificada de serveis municipals.
 4. Proposar l’exercici de les funcions de coordinació en els casos prevists en l’article 116 bis de la Llei 7/1985.
 5. Proposar els mitjans per a la prestació dels serveis de recaptació i de suport en la gestió financera als municipis de menys de 20.000 habitants.
 6. Gestionar la prestació dels serveis d’administració electrònica i de contractació centralitzada als municipis de menys de 20.000 habitants.
 7. Fer el seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de l’illa de Mallorca i proposar les mesures de col·laboració corresponents.
 8. Proposar la coordinació amb la Comunitat Autònoma de la prestació del servei de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els municipis amb població inferior a 5.000 habitants.
 9. Elaborar el projecte de Pla Insular d’Obres i Serveis, plans especials i altres instruments específics de col·laboració amb els municipis,
 10. Donar suport als municipis per tramitar ajudes europees i l’Agenda local 21.
 11. Assistir als ajuntaments en la transformació digital i la implantació de l’administració electrònica.
 12. Assessorar a les corporacions locals per a l’adequada gestió de les implantacions d’informàtica local.
 13. Oferir serveis i aplicacions informàtiques de forma centralitzada que millorin la gestió municipal i redueixin costos als ajuntaments. Llogar equips informàtics corresponents al programa TIC Mallorca
 14. Impulsar mesures en matèria telemàtica que possibilitin una millor coordinació i connexió en l’àmbit de l’administració local.
 15. Prestar suport en la selecció i formació del personal dels ajuntaments.
 16. Donar suport als ajuntaments sobre aplicacions i conceptes relacionats amb el maneig de dades geogràfiques i realitzar de l'enquesta de infraestructures i equipaments locals.
 17. Donar suport als projectes d’economia dels ajuntaments i de les organitzacions i empreses locals insulars, per a l’impuls del producte de proximitat.
 18. Impulsar línies d’ajut i campanyes per a la modernització del comerç tradicional i per a l’impuls de campanyes de promoció del producte de proximitat.
 19. Les relatives a la promoció econòmica i de suport, en qualsevol àmbit i format del comerç tradicional i de proximitat, del producte de proximitat i de l’artesania de Mallorca.
 20. Donar suport a entitats locals i entitats vinculades a l’activitat econòmica en matèria de desenvolupament local.
 21. Polítiques de responsabilitat social i sistema estadístic:
  1. Definir, implantar, coordinar i avaluar les polítiques de responsabilitat social i de sostenibilitat de la Institució.
  2. Canalitzar i divulgar la responsabilitat social d’empreses i/o de persones compromeses amb el desenvolupament sostenible des de la dimensió social, econòmica i mediambiental.
  3. Definir polítiques d’impuls a l’economia social i sostenible.
  4. Dur a terme les funcions d’unitat estadística que correspon al Consell Insular de Mallorca dins del sistema estadístic de les Illes Balears.
 22. Dur a terme la regulació, la vigilància i l’aprofitament dels recursos cinegètics.
 23. Fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, i crear canals per a comercialitzar l’artesania.
 24. Donar suport a entitats locals en matèria de joventut i associacions juvenils o prestadores de serveis a la joventut.
 25. Dur a terme la regulació, inspecció i control de les escoles de formació de temps lliure infantil i juvenil, i també de les instal·lacions, les entitats, el centres i els serveis per a la joventut.
 26. Organitzar activitats de lleure educatiu per a infants i joves de Mallorca.
 27. Proposar l’ordenació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut. 
 28. Oferir formació als professionals de joventut a l’illa de Mallorca.
 29. Fomentar l’associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana.
 30. Fomentar la participació ciutadana per propiciar un model participatiu de democràcia dins de la lògica representativa.
 31. Impulsar plans, programes i projectes de foment de la participació ciutadana a l’illa de Mallorca.

Resten adscrits a aquest departament:

 • Els vedats socials i centres cinegètics, la gestió dels quals correspon al Consell de Mallorca

Conseller

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Transició i Ordenació Turística

Direcció Insular de Promoció Turística

Direcció Insular d'Esports

Funcions

Les atribucions del Departament de Transició, Turisme i Esports són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament i a la matèria de règim local, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Les relatives a informació i promoció turística i suport a oficines locals d’informació turística.
 2. Les relatives a ordenació turística en els termes que es detallen en el Decret de traspàs de les funcions i serveis inherents a les competències pròpies d’aquest Consell Insular que anteriorment exercia la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 3. Les relatives als processos per assumir l’exercici de les competències pròpies en matèria turística que s’acompanyin d’un traspàs de funcions, serveis i mitjans per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
 4. Planificar, ordenar, coordinar i gestionar actuacions en matèria esportiva.
 5. Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats esportives.
 6. Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria esportiva.
 7. Fomentar i promoure les activitats esportives.
 8. Gestionar les competències en matèria de medicina esportiva.
 9. Respecte del Poliesportiu Sant Ferran: 
  • Contractar i executar les obres i inversions d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no requereixin direcció facultativa o projecte d'obres.
  • Dur a terme els manteniments puntuals i petites reparacions de la instal·lació i maquinària i contractar els subministraments necessaris per al funcionament de la instal·lació i maquinària sempre que el seu import no superi l'establert a la normativa de contractació per als contractes menors.
 10. Projectes i actuacions pel desenvolupament d’un turisme sostenible i projectes smart. 

 

 

Centres adscrits a aquest departament:

 • Les oficines d’Informació Turística del Consell de Mallorca
 • Gestió i rehabilitació de Can Weyler
 • Poliesportiu Sant Ferran

Entitats adscrites a aquest departament:

 • La Fundació Mallorca Turisme
 • L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
 • Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics